แบบประเมินเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา

61.90%
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ร้อยละ 60.42%
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ ร้อยละ 62.50%
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ 61.46%
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ ร้อยละ 62.50%
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ ร้อยละ 59.38%
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ ร้อยละ 67.71%
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน ร้อยละ 59.38%

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์

63.08%
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ร้อยละ 64.58%
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ ร้อยละ 64.58%
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม ร้อยละ 68.75%
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน ร้อยละ 56.25%
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย ร้อยละ 63.54%
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ ร้อยละ 62.50%
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ ร้อยละ 65.63%
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ ร้อยละ 60.42%
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ร้อยละ 61.46%

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้

61.98%
17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 61.46%
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย ร้อยละ 59.38%
19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ ร้อยละ 67.71%
20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ร้อยละ 59.38%