วารสาร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านธุรกิจจะมีการแข่งขันสูงมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อนักศึกษาและนักวิจัยที่ต้องทำวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานอยู่เสมอผลการวิจัยและการค้นพบใหม่ควรได้รับการถ่ายทอดสู่สังคมนักวิจัยและชุมชนไอทีอย่างต่อเนื่อง วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวารสารที่ใช้ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการความรู้ทักษะ และ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำเสนอความรู้และผลงานการวิจัยสู่สังคมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ISSN  2287 – 0105 เป็นวารสารวิชาการ ของคณะวิทยากาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา โดยมีกำหนดในการจัดพิมพ์ ปีละ 2 ครั้ง

ขอบเขตของบทความและหัวข้องานวิจัย (ซ่อน...)

 • Data mining

Knowledge Discovery, Knowledge Transfer, Decision Support, Recommender Systems, Text Mining, and Web Mining, Knowledge Representation Techniques, Knowledge Retrieval, Knowledge-based/Rule-based/Case-based/Expert System Design, Knowledge Acquisition, Dissemination, Discovery Methodologies and Technologie, Algorithms for Data Mining

 • Artificial Intelligence

Artificial Intelligence and Philosophy, Automated reasoning and inference, Case-based reasoning, Cognitive aspects of AI, Constraint processing, Heuristic search, Intelligent interfaces, Intelligent robotics, Machine learning, Multiagent systems, Natural language processing, Planning and theories of action, Reasoning under uncertainty or imprecision, Artificial Neural Network, Fuzzy Systems, Hybrid Systems, Evolutionary Computation

 • Data Network and Communication

Computer Network, Security & Forensic, Wireless & Sensor Network, Telecommunication, Mobile Ad-Hoc Network, Cloud & Grid Computing, Decentralized computing, P2P networks, P2P protocols, and Semantic P2P networks

 • Human-Computer Interface and Image Processing

Human Machine Interface, User Customization, Embedded Computation, Augmented Reality, Computer Vision, Feature detection, Medical image processing, and Facial recognition

 • Information Technology

Knowledge Management, Web Application, Web Service, Management Information System, Customer Relation Management, Ontology, Semantic Web and Enterprise Resource Planning, Software Engineering

 • Computer Education

                Computer Supported Education, E-Learning in Education

 • Animation and Game

Tools and systems for Games and Virtual Reality, Game AI, Simulation, Graphics & Visualisation, Serious Games and Games for Research, Social and Humanities Aspects of Games, Online, Multi-user, and Mobile Games, and Security, Future Games, Inclusive Areas, Game Design, Game Images, Sound & Music


การส่งบทความวิจัย

 1. วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับบทความวิจัยภาษาไทย ผู้ส่งบทความวิจัยจะต้องอธิบายรายละเอียดของงานและผลการวิจัยที่เป็นผลงานของตนเอง พร้อมบทคัดย่อ ความยาวสูงสุดจำนวน 8 หน้ากระดาษ A4 โดยดาวน์โหลดรูปแบบต้นฉบับ (เทมเพลต)ได้ที่ http://www.cs.ubru.ac.th/csjournal/template/  และดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cs.ubru.ac.th/csjournal.php
 2. บทความวิจัยภาษาไทยส่งได้ที่ E-mail: csjournal@ubru.ac.th หรือ Web Site: http://www.csjournal.ubru.ac.th/
 3. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบรรณาธิการ คุณอติกานต์  กองสำลี โทรศัพท์ 045-352000  ต่อ 3317 มือถือ 081 - 9551818

คุณภาพของวารสาร
บทความวิจัยทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

กระบวนการพิจารณา

 1. ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ
 2. ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

กำหนดส่งบทความ (Important Date)

 1. ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน   ของทุกปี
 2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี
 3. รับบทความตลอดทั้งปี

ติดต่อ

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ซอยแจ้งสนิท 11(ซอยกรมสรรพากร) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 เบอร์โทร 081 - 9551818 , 045-352000 ต่อ 3300