คณะกรรมการอำนวยการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน

ประธานคณะกรรมการ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ขัมภรัตน์

รองประธานคณะกรรมการ

 
 

รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

กรรมการ

รองศาตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์

กรรมการ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญน์ สมประเสริฐศรี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย

กรรมการและเรขานุการ