โครงสร้างผู้บริหาร

ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี

คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
Dean, Faculty of Computer Science

Email : supawee.m@ubru.ac.th

ผศ.ดร.ธีระ สาธุพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Vice Dean for Administration and Planning

Email : theera.s@ubru.ac.th

อาจารย์ ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Vice Dean for Academic and Research Affairs

Email : charnsak.s@ubru.ac.th

อาจารย์ศิริมา ชมาฤกษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
Vice Dean for Student Affairs and Academic Services

Email : sirima.c@ubru.ac.th

อาจารย์ ดร.ธิติมา ชาญศิริวัฒน์

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
Acting Head of Dean Office

Email : thitiporn.c@ubru.ac.th