อัปเดทข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อนวัตกรรม Infographic เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อนวัตกรรม Infographic เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2 ในวันที่ 17 กันยายน 2560

แนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและจัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Raspberry Pi ให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อ.ตาลสุม ในวันที่ 15 กันยายน 2560

แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
14 กันยายน 2560 คณาจารย์และรุ่นพี่ปี 3 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและจัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Raspberry Pi ให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์อ.สำโรง และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบุเปือย อ.น้ำยืน

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 “การฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA)”
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 “การฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา เรื่อง HTML5 Application Developer Fundamentals และสนับสนุนให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ได้รับรองมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 30.205 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนนากระแชงวิทยา อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมจัดอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนนากระแชงวิทยา อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สเต็มศึกษา ปี2560 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนนารีนุกูล กับ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 217 รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนารีนุกูล ในการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับโรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมนำเสนอผลงานและการประกวด อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
อาจารย์พงเลิศ สังกะเพส อาจารย์ชัดชัยแก้วตา และนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองทัพบก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดชลบุรี

การประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557-2560
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557-2560 ขึ้น
รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดเผยว่าเนื่องในการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะฯ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมาจากการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลและแนวทาง ให้คณะฯ จะได้วางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดไว้

ประชุมเตรียมความพร้อม เนื่องใจกิจกรรม สัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในกิจกรรมสัปดาห์วิทศาสตร์แห่งชาติ
อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ทั้งนี้ทางคณะได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ทางคณะจึงได้ประชุมเพื่อหาลือวางแผนและมอบหมายงานให้แต่ละสาขาวิชา ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ทางคณะฯ จึงขอเรียนเชิญ นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรม สัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ที่ทางมหาวิทยาลัยฯได้จัดขึ้น ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้