อัปเดทข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จตำแหน่งทางวิชาการ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ประสบความสำเร็จตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้คณาจารย์สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ประสบความสำเร็จตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยภัทร โกศัลวิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรพรหม

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 4/2561
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจีดการนวตกรรมดิจิทัล
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจีดการนวตกรรมดิจิทัล ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก30) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดเปลี่ยน Transformative Thinking
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดเปลี่ยน Transformative Thinking เพื่อพัฒนาคณาจารเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บวร ปภัทราทร ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนตำรา หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างง่าย
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม เสรี หร่ายเจริญ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนตำรา หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างง่าย เพื่อพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวล่า 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ธเนศ ศรพรหม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนนิเมชันเทคโนโลยี ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ได้นำนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภทแอนิเมชั่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบอาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน อาจารย์ยุทธศักดิ์ ทองแสน และอาจารย์ชัดชัย แก้วตา นำนักศึกษา เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันดับ 1 ในโครงการแข่งทักษะทางวิชาการ ประเภทแอนิเมชั่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับโล่รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทั้งรางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ Stop Motion ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดี คณบดี ป้ายแดง ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์