อัปเดทข่าวสาร

การประชุมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุม การทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2559
วันที่ 7 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึก 30 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถานที่ดังกล่าวในการจำลองเหตุการณ์อัคคีภัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และภายในมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าอบรมในครั้งนี้

เตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 4,992 คน ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559 โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.apr.ubru.ac.th สำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.graduate.ubru.ac.th/

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2559
คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.edu.ubru.ac.th. และสมัครได้ที่สาขาวิชาชีพครู ห้อง ๓๒.๕๐๑ คณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1205 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559

กิจกรรมแข่งขันเชียร์เอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมแข่งเชียร์เอก แข่งขันเชียร์เอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2559 โดยมีคณาจารย์ เพื่อนๆนักศึกษาเข้าร่วมให้กำลังใจ ในการแข่งขันในครั้งนี้

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 29 สิงหาคม 2559
วันจันทร์ที่ 29-30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กล่าวเปิดงานและกว่าวต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และขอขอบพระคุณสโมสรนักศึกษาในการกำกับดูแลและวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ
https://www.facebook.com/groups/129690717113938/permalink/1064041177012216/

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยจัดขึ้น ณ กรมทหารราบที่ 6 จ.อุบลราชธานี

หลีดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ UBRUGAME 59
หลีดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #UBRUGAME 59