อัปเดทข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบตัวละครเกมส์คอมพิวเตอร์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559
วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบตัวละครเกมส์คอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์นิธินันท์ นารินทร์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ให้เกียรติเป็นวิทยาการอบรมในครั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาจากภายในและภายนอก สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ออบรมทฤษฎีแก่ผู้ขอและต่อใบอณุญาตขับขี่ 1-15 กรกฎาคม 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่ออบรมทฤษฎีแก่ผู้ขอใบขับขี่และต่อใบอณุญาตขับขี่หรือหมดอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี 1-15 กรกฎาคม 2559

นิทรรศการงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประจำปี 2559
นิทรรศการงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ด้วย วช.ได้กำหนดจัดงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น และการขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชน ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน

รับสมัครงาน47ตำแหน่ง!! ไม่จำกัดจำนวน-หลายพื้นที่ เพื่อร่วมงานกับการบินไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และชื่อภาษาอังกฤษว่า WingSpan Services Company Limited  มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (WingSpan Services Co., Ltd.) ไม่ได้เพื่อแสวงหากำไร แต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับได้รับสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานอย่างยุติธรรม และลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และลดต้นทุนบุคลากร ให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ดังนั้น การให้บริการของบริษัท วิงสแปนฯ จะมีรูปแบบ ดังนี้ 1. เป็นลักษณะงานให้บริการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน 2. งานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน (Special Skill เช่น …

เชิญร่วมอบรมภาษาลาว วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
เชิญร่วมอบรมภาษาลาว วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 สถาบันการศึกษานานาชาติ (IEI) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมการอ่านและการเขียนภาษาลาว ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IEI) โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 3200 หรือ 09-5605-6108 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญร่วมเวทีรับฟัง การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญร่วมเวทีรับฟัง การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 25559

10 ก.ค. 59 สอบภาค ก. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.55 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี ประกอบด้วย 6 สนามสอบ ได้แก่

งานบริการวิชาการแก่สังคมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Arduino Board
งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Arduino Board" ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนนาเยีย โรงเรียนนาส่วง โรงเรียนนากระแซง และโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเดชอุดม

แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดดังแนบ

กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 24 มิถุนายน 2559
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์