อัปเดทข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป 2 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
<ดาวน์โหลด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเกษตรศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ในวันพุธที่ 14 กันายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 13.00 น.

เชิญร่วมโครงการธรรมยาตรา
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดโครงการ “ธรรมยาตรา เพื่อธรรมาศรม” เสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย โดยอัญเชิญพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ประดิษฐาน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2559 โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตรเย็นหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันดา เวลา 18.00 น. ของทุกวัน และในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. จะมีการสนทนาธรรมจากท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในหัวข้อ “สตรีคือสติ” ในโอกาสนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมและชมนิทรรศการ ณ หอประชุมไพรพะยอม

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท
ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท

นักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด สติกเกอร์ น้ำ
โครงการประกวด สติกเกอร์ น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ นางสาวดวงธิดา จันที นักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล ๆละ 500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท

การประชุมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุม การทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2559
วันที่ 7 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึก 30 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถานที่ดังกล่าวในการจำลองเหตุการณ์อัคคีภัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และภายในมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าอบรมในครั้งนี้

เตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 4,992 คน ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559 โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.apr.ubru.ac.th สำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.graduate.ubru.ac.th/

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2559
คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.edu.ubru.ac.th. และสมัครได้ที่สาขาวิชาชีพครู ห้อง ๓๒.๕๐๑ คณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1205 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559