อัปเดทข่าวสาร

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบ ๑๒ ทีม ในโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาผลงานประดิษฐ์คิดค้นส่งเข้าประกวด ในโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี ๒๕๕๙ นำโดยอาจารย์พงศ์เลิศ สังกะเพศ (ที่ปรึกษาโครงการ) และนักศึกษา นายนาคี ภาระเวช ,นายเอกพจน์ ทองลอง และนายวิทวัส บุญญา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันใน ๑๒ ทีม และรับการสนับสนุนทุนฯ ทีมละ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเข้าร่วมประกวดและทดสอบ ชิงเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อไป

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 และ พิธีมอบธงสโมสรนักศึกษา
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 และ พิธีมอบธงสโมสรนักศึกษา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”
ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” เปิดโอกาสให้นักศึกษา สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด แสงส่องไทย จำนวน 9 เรื่อง ร่วมกับทีมผู้กำกับที่มากประสบการณ์ และร่วมถ่ายทอดแนวคิดผ่านมุมมองของเยาวชนด้วยตนเอง จำนวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถรับชมภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด แสงส่องไทย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย แนวโน้มเทคโนโลยีกับการศึกษาในอานคต ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมฟังการบรรยาย แนวโน้มเทคโนโลยีกับการศึกษาในอานคต ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-12.00 น โดยประธานกรรมการบริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์จำกัด ผู้นำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ผลประกอบการมากที่สุดในประเทศไทย เป็นวิทยากร

การประชุมเรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมเรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 613 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7” โดยวิทยากร: ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (Certified RapidMiner Analyst) สำรองที่นั่งด่วน โทร.3317, 3300 ภายใน 30 มิถุนายน 2559 รับจำนวนจำกัดค่ะ

ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร 25 พฤษภาคม -15 มิถุนายน 2559
ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร 25 พฤษภาคม -15 มิถุนายน 2559 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทธุรกิจ : การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ สถานที่ : กทม. (จตุจักร) หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้