อัปเดทข่าวสาร

รศ. ประยงค์ ฐิติธนานนท์ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
1 ก.ค. 60 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยท่าน รศ. ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี, ผศ.สุวัฒน์ บรรลือ, ดร.อุดมเดช ทาระหอม รองคณบดี ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์ ประธานหลักสูตรการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เป็นตัวแทนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สกอ. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานมากมาย ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษา กล่าวถึงข้อตกลง แนวปฏิบัติ ประโยชน์ที่จะได้รับจากบันทึกความเข้าใจ (MOU) นี้ด้วย พร้อมกันนี้ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วย - จากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาหลักสูตรพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (web accessibility) ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2. เป็นตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ (ในเร็วๆ นี้)

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ฯ ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ โดย รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ ในครั้งนี้

การอบรมสัมมนา Resilience for Information Systems
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวโน้มงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(Resilience for Information Systems) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง พูดคุยและแลกเปลี่ยน โดยได้รับเกียรติ Univ.-Prof. Dipl.-Ing DDr Gerald Quirchmayr ศาสตราจารย์จาก มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย เป็นวิทยาการในครั้งนี้

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer
ใบตอบรับเข้าร่วม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer
ลงทะเบียนออนไลน์

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems

การวิพากหลักสูตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากหลักสูตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่กระชังปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร
อาจารย์ชัดชัย แก้วตา และผู้ช่วยวิจัย นายนาคี ภารเวช ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่กระชังปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และเฝ้ารอผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ในโครงการวิจัย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ธเนศ ศรพรหม ได้รับเกียรติเป็นประธานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
อาจารย์ธเนศ ศรพรหม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เป็นประธานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยในการใช้สื่อ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเทอม https://www.facebook.com/groups/128558633866487/permalink/1352215418167463/