อัปเดทข่าวสาร

ให้คณาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้คณาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามป้ายประกาศดังนี้

ประชาสัมพันธ์การจราจร ในวันที่ 18 พค 59
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจราจร ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

           ด้วยอาจารย์ ดร.จรัญศักดิ์  แสงรัตนกุล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๙   มีผลทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง  และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.๒๕๕๔ 

          คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันพุธที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รายละเอียด  ดังนี้

          ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.๒๕๕๔  DOWNLOAD       

          ๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  คณะเกษตรศาสตร์ ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ DOWNLOAD          

          ๔. ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  DOWNLOAD 

          ๕. แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  DOWNLOAD 

๖. แบบเสนอประวัติและผลงาน   DOWNLOAD
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
 สามารถเสนอชื่อพร้อมแนบประวัติและผลงานของผู้ได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ท่านละไม่เกิน  ๑  รายชื่อ  โดยผนึกซองส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร  ๑๐๐  ปี  ประสิทธิ์ สุนทโรทก  ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผู้สนใจสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์  จะต้องลงลายมือชื่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร  ๑๐๐  ปี  ประสิทธิ์ สุนทโรทก  ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยใช้แบบใบสมัครที่คณะกรรมการสรรหาฯ  กำหนดเท่านั้น

เงินดี โบนัสสูง SCG รับเยอะ 73 อัตรา เงินเดือน 30,000-40,000 บาท (ไม่ต้องมีประสบการณ์)
อย่าให้โอกาส....กลายเป็นแค่อากาศ ร่วมเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน (ยินดีรับพิจารณาทั้งเด็กจบใหม่ และมีประสบการณ์) บริษัท SCG Cement Building Materials - Domestic Market เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน และเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. เพศชายหรือเพศหญิง (สัญชาติไทย) 2. วุฒิ ปวส. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 3. วุฒิ ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป / ป.โท เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป (หากใช้วุฒิ ป.โท จะต้องผ่านทั้งวุฒิ ป.ตรี และ ป.โท) 4. อายุไม่เกิน 35 ปี 5. มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป (สำหรับวุฒิ. ป.ตรี,ป.โท) ผู้สมัครที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และ อ่านรายละเอียดการสมัครงานได้ที่  https://www.sendspace.com/file/7k77zi พร้อมกับส่งประวัติและหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนา Transcript  4. สำเนาใบผ่านทหาร (สำหรับเพศชาย) 5. ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี) 6. เอกสารอื่นๆ (Resume , ใบรับรองการฝึกงาน/ทำงาน ,ฯลฯ) มาที่ อีเมลล์ :JOB-DomesticMarket@scg.co.th หรือ ดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง SCG CBM DM www.facebook.co

การอบรมสัมมนา แนวโน้มเทคโนโลยีและทิศทางอาชีพของบุคลากรด้านไอที
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 217 คระวิทยาการคอมพิวเอร์ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีและทิศทางอาชีพของบุคลากรด้านไอที ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักริน วชิรเมธิน อาจารย์จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการอบรมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
ดาวน์โลหดภาพกิจกรรม

เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 2/58 ภาคปกติ (รหัส 56 57 และ 58)
เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 2/58 ภาคปกติ (รหัส 56 57 และ 58) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apr.ubru.ac.th

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) สอบที่สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ค่าสมัครสอบเพียง 900 บาท ไปสอบที่จุฬาฯ ก็ราคาเดียวกัน เปิดสอบเพียงรอบเดียวเท่านั้น!!

เชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ
เชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในวาระพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ ๑๐๑ ปี ได้กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ ๗๐ ปี และ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พุทธสถาน โดย พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี และปฏิบัติธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบการงานและการดำรงชีวิต

มรภ.อุบลราชธานี รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดกองพัฒฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบบ