อัปเดทข่าวสาร

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ไฟล์เอกสาร : Download

การเสนอราคาเป็นผู้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายกาแฟเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว บริเวณด้านข้าง อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์
การเสนอราคาเป็นผู้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายกาแฟเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว บริเวณด้านข้าง อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สมัครด่วน! วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนมาก ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน
สมัครด่วน! วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนมาก ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน  ธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดขอนแก่น,นครราชสีมา,หนองคาย,อุดรธานี ,เลย และชัยภูมิ เปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า   คุณสมบัติของตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ชาย – หญิง  อายุไม่เกิน  27 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม  2.50 ขึ้นไป – มีความซื่อสัตย์สุจริต  บุคคลดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีใจรักในการให้บริการ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้   หน้าที่และความรับผิดชอบ            ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เอกสารประกอบการสมัครงาน      1. Resume พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว     2. ใบสมัครงาน  พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว     3. สำเนา ทรานสคริป (ล่าสุด)     4. สำเนา บัตรประชาชน และสำเนา ทะเบียนบ้าน     5. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 1 ใบ                ระยะเวลาเปิดรับสมัคร -รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เท่านั้น สามารถสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานเขตขอนแก่น 1 (ธนาคารกรุงไทยสาขาศรีจันทร์ ชั้น 4) สำนักงานเขตขอนแก่น 2 (ธนาคารกรุงไทยสาขามะลิวัลย์ ชั้น 4)  หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาในจังหวัดขอนแก่น,นครราชสีมา,หนองคาย,อุดรธานี ,เลย และชัยภูมิ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลสมัครงานได้ที่ 043-243863 (สำนักงานเขตขอนแก่น2)   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-245088 (สำนักงานเขตขอนแก่น1), 043-243863 (สำนักงานเขตขอนแก่น2) 044-813518  (สำนักงานเขตชัยภูมิ) , 042-423546 (สำนักงานเขตหนองคาย) 044-253017 (สำนักงานเขตนครราชสีมา1) , 044-252243 (สำนักงานเขตนครราชสีมา2) 042-211622 (สำนักงานเขตอุดรธานี) , 042-812634 (สำนักงานเขตเลย)   ดาวน์โหลดใบสมัคร :: ไฟล์แนบ

(วุฒิป.ตรีทุกสาขา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เปิดสอบพนักงานราชการครู
(วุฒิป.ตรีทุกสาขา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เปิดสอบพนักงานราชการครู เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(กลุ่มบริหารทั่วไป) ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มงาน ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และค่าตอบแทน 1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 1.3 ค่าตอบแทนและค่าครองชีพรวม 18,000 บาท/เดือน 1.4 สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 1.5 ระยะเวลาการจ้าง 16 มิถุนายน 2559 จนถึง 30 กันยายน 2559 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 2.8 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี การรับสมัคร 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เลขที่ 4645 ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2474685-6 (ในเวลาราชการ) ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตามที่ได้ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครและรับการเสนอชื่อได้เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ DOWNLOAD ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดให้ผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอวิสัยทัศน์การบริหารคณะต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่สนใจร่วมฟัง ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โกงความตาย!? อีก 30 ปีข้างหน้ามนุษย์จะคืนชีพใหม่ได้ในสภาพ ‘หุ่นยนต์’
แม้ทุกวันนี้ไอเดียการคืนชีพมนุษย์ที่ตายไปแล้วจะยังแนวคิดที่เพ้อฝันและยังไม่เห็นหนทางที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ใช่ว่าเรื่องทำนองนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงในอนาคต เพราะอย่างน้อยบริษัท Humai ก็ประกาศแล้วว่า เขาจะสามารถคืนชีพให้มนุษย์ได้ภายในปี 2045 แต่จะฟื้นกลับมาในสภาพหุ่นยนต์!?
ถึงจะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะใช้เทคโนโลยีแบบในการคืนชีพมนุษย์ขึ้นมาสภาพของหุ่นยนต์ แต่ Josh Bacanegra ผู้ก่อตั้ง Humai เชื่อว่าเขามีเทคโนโลยีระดับนาโนเทค ที่สามารถเลียนแบบอุปนิสัย ความคิด และการทำงานของร่างกายคนที่ตายไปแล้วขึ้นมาใหม่ด้วยการแปลงสัญญาณต่างๆ จากเซลล์มาเป็นรหัส และป้อนข้อมูลที่ได้เข้าไปยังร่างเทียมที่คล้ายกับการสร้างหุ่นยนต์ อาจฟังดูคล้ายการสร้างหุ่นยนต์ทั่วไป แต่สิ่งที่ Josh ยืนยันว่าเทคโนโลยีของเขาจะแตกต่างจากการสร้างหุ่นยนต์อื่น นั่นเพราะหุ่นยนต์ที่จะเป็นร่างใหม่ของมนุษย์ที่ตายไปแล้วนี้ จะมีสมองไปของตัวเองที่ใช้ในการตัดสินใจและควบคุมการทำงานของข้อมูลที่ป้อนเข้าไปอีกที และด้วยวิธีการแช่แข็งสมองทันทีที่เจ้าของร่างเสียชีวิต เขาเชื่อว่าในสมองนั้นจะยังสามารถเก็บความทรงจำต่างๆ เอาไว้ได้
แม้จะต้องใช้เวลาอีกกว่า 30 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ แต่ดูเหมือนความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะโกงความตายนั้น คงไม่ใช่แค่ความฝันแล้ว