อัปเดทข่าวสาร

โครงการบรรพชาอุปสมทบและตักบาตรพระกรรมฐาน
ขอเชิญร่วมตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวน 20 รูป ในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 07.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในโครงการบรรพชาอุปสมบท ประจำปี 2559 *** ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญค่าภัตตาหาร ค่าพาหนะถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ได้โดยโอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย สาขายิ่งเจริญปาร์ค (อุบลราชธานี) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 452-0-33569-8 ชื่อบัญชี นางสาววารีรัตน์ ปานแก้ว *** ___________________ กำหนดการ วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 07.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงห้องนิติรัฐ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 07.30 น. เริ่มตักบาตรพ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม ณ บริเวณด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.00 น. ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , พิธีรับศีล , เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องนิติรัฐ ชั้น 1 คณะนิติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประกาศสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ ค่าตอบแทน 18,000 บาท 2) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง ค่าตอบแทน 18,000 บาท 3) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษา หรือทางทัศนศิลป์ ค่าตอบแทน 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ท

ศธ.เร่งบรรจุครูสายวิทย์-คณิต
ศธ.เร่งบรรจุครูสายวิทย์-คณิต รมว.ศธ.เร่งบรรจุครูสายวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชี้ขาดแคลนมากกว่า หนุนคนจบผู้สายตรงมาเป็นครู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ บอกว่า ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารจัดการการกีฬา โดยคณะอนุกมธ.ฯได้ขอให้ศธ. เร่งบรรจุครูพลศึกษาที่ขาดแคลนอยู่ให้เต็ม แต่ได้ชี้แจงว่าจะขอเริ่มจากบรรจุครูในสาขาที่ขาดแคลนมากกว่าก่อน คือ ครูสายวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ส่วนครูพลศึกษาขอเป็นลำดับที่สี่ เพราะยังมีครูที่พอจะสอนแทนได้ ส่วนข้อเสนอที่จะให้ผู้ที่จบในสาขาอื่น เช่น วิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี มาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ด้วยนั้นเห็นด้วยเพราะคนที่จบสายตรงมาจะรู้ลึกกว่าและถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดกว้าง ส่วนข้อท้วงติงว่าหากเปิดให้ผู้ที่เรียนในสาขาอื่นมาสอบบรรจุเป็นครูได้ จะทำให้เด็กเรียนคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์น้อยลง เพราะใช้เวลาถึง 5 ปี แต่เรียนจบอะไรมาก็เป็นครูได้นั้นผู้ที่ไม่ได้เรียนครูมาก็ต้องผ่านอบรมวิชาชีพครู ขณะที่ผู้จบสายครูก็ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯอยู่แล้ว อ่าน

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ' เป็นนายกสภา มรภ.อุบลราชธานี
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ วรอุไร ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจาก นายพิศิษฐ์ วรอุไร ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

เชิญร่วมฟังปาฐกถาการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
เชิญร่วมฟังปาฐกถาการรวมตัวของประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๒ อุบลราชธานี จัดโครงการปาฐกถา “การรวมตัวของประชาคมอาเซียน : อนาคตสู่ความรุ่งโรจน์” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ ๒ พร้อมทั้งเชื่อมประสานกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน และบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังปาฐกถา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่หวั่นคนเรียนครูน้อยหลังเปิดทางสายวิทย์เข้ารร.
ไม่หวั่นคนเรียนครูน้อยหลังเปิดทางสายวิทย์เข้ารร. ดาว์พงษ์ไม่หวั่นเปิดโอกาสให้บัณฑิตสายวิศวะและสายวิทย์มาเป็นครูจะทำให้เด็กมาเรียนครูน้อยลง ชี้เป็นข้อดีที่ทำให้คนรู้จริงในวิชาเฉพาะทางมาสอนเด็กได้ ด้านเลขาฯ คุรุสภาเผยเวลาสอบมีวิชาสอน ทำให้ผู้จบนอกสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เสียเปรียบอยู่แล้ว ถือว่ายุติธรรม ไม่ได้โอ๋ใคร พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ข้อเสนอของ ศธ.ที่จะให้ผู้ที่จบในสาขาอื่น เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี มาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ด้วยนั้น ตนเห็นด้วย เพราะคนที่จบสายตรงมาจะรู้ลึกกว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดกว้าง ซึ่งผู้ที่จบจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจ ยิ่งในโลกยุคใหม่จำเป็นที่ต้องมีคนที่เข้าใจและรู้เรื่องเฉพาะนั้นๆ มาสอนเด็ก และคนกลุ่มนี้สามารถเพิ่มเติมความรู้ด้านการเป็นครูให้เขาในภายหลัง "ครูที่จบมาจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เรียนเอกวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ว่าไม่เก่ง แต่แน่นอนว่าจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ในหน่วยกิตที่น้อยกว่าผู้ที่จบมาจากคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง นอกจากนี้ผู้ที่มาเป็นครูทุกคนต้อง

แผนที่และหมายเลขอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แผนที่และหมายเลขอาคารใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดูแผนที่