อัปเดทข่าวสาร

แนะแนวศึกษาต่อในงาน "เปิดบ้านวิชาการ" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
แนะแนวศึกษาต่อในงาน "เปิดบ้านวิชาการ" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ขอเชิญร่วมโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘
นางรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และ คลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลฯ ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีครูผู้สอน ๓ คน ครูธุรการ ๑ คน และ มีนักเรียน จำนวน ๓๒ คน เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาใน จ.อุบลราชธานี ให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ – ๑๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด เปิดสอบพนักงานราชการครู วิชาเอกทั่วไป สมัคร 12-161ก.พ.2559
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด เปิดสอบพนักงานราชการครู วิชาเอกทั่วไป สมัคร 12-161ก.พ.2559 เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.น่าน เขต 1 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหลอด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยหลอด อ.เวียงสา จ.น่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างตามปีงบประมาณ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทา

ขอเชิญร่วมงานถนนเด็กเดิน STOP TEEN MON
ขอเชิญร่วมงานถนนเด็กเดิน “STOP TEEN MON” เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ตอนหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น "STOP TEEN MOM” ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการด้านการละเล่น นิทรรศการด้านการกีฬา นิทรรศการสุขภาพ นิทรรศการด้านศิลปะ และนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

ขอเชิญชวนลงทะเบียน Mac Address สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้อง Login อีกต่อไป
อาจารย์นันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบลงทะเบียน Mac Address สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว อาทิ Notebook, Smart Phone และ Tablet เมื่อนักศึกษาทำการลงทะเบียน Mac Address เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องทำการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ระบบจะทำการตรวจสอบหมายเลข Mac Address ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันตัวตน และทำการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2559
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 หลังจากการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งทางคณะฯได้จัดขึ้นทุกปีตามจารีตประเพณี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญให้กับรุ่นพี่ปี 4 ที่กำลังจบออกไปและนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 217 เวลา 08.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้รุ่นน้องได้รับฟังและเป็นแนวทางในการเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

การประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดนิทัศการเนื่องในงาน HERF CONGRESS IV
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดนิทัศการเนื่องในงาน HERF CONGRESS IV ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559