อัปเดทข่าวสาร

เชิญร่วมงาน HERP CONGRESS
เชิญร่วมงาน HERP CONGRESS IV ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานโครงการประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔” The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ๗๐ แห่ง เพื่อบูรณาการงานวิจัยสู่ การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว อาหารเพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต และความหลากหลายทางชีวภาพ ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่เกิดจากผลงานวิจัยที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม

๑๐ มี.ค. ๕๙ เชิญร่วมเติมฝันปันรัก
เชิญร่วมเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเสริมทักษะ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกรองน้ำ ตู้เอกสาร/หนังสือ ชุดนักเรียน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ – ๑๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

UBRU Game ประจำปี 2559
กองทัพนักกีฬาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล ร่วมเดินขบวนพาเลช โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โครงการอบรมและบรรยาย SME สำหรับนักศึกษาจบใหม่
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมและบรรยาย ธุรกิจ SME สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก #คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นวิทากรในการบรรยาย รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเป็ดการอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยาการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาสนใจร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

โครงการ Singha English Challenge 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha English Challenge 2016 ในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น1 ตึก 30 จึงขอประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาในการร่วมงานดังกล่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ นางรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งว่า ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล ณ สำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ได้ที่ คุณศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๐๒

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา การทำธุรกิจ SME สำหรับบัณฑิตจบใหม่
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฟังการสัมมนา จากประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด "คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช" วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ตามรายละเอียด ในงานนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำธุรกิจ SME สำหรับบัณฑิตจบใหม่ ทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจด้าน IT ตลาดแรงงานด้าน IT พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กร ด้าน IT พิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสนุกๆ อักมากมาย พลาดไม่ได้นะคะ โอกาสมาถึงที่แล้ว

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
รับสมัครนักศึกษา รอบคัดเลือกทั่วไป โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคปกติ รอบคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยสมัครผ่านระบบ Internet http://web2020.ubru.ac.th สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒