อัปเดทข่าวสาร

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2561
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม เสรี หร่ายเจริญ(ห้อง 613) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

การอบรมเพื่อทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา เพื่อทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification

กิจกรรม Esport ROV UBRUxTrue การแข่งขัน ROV เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัททรู คอปอเรชัน ได้จัดการแข่งขัน ROV ในกิจกรรม Esport ROV UBRUxTrue เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อแข่งขันเป็นจำนวนมาก

การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการแข่งขัน eSport ROV UBRUxTrue
วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณาจารย์และบุคกรคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในฐานะกรรมการ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน eSport ROV UBRUxTrue ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ทางคณะจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจจะลงแข่งขัน สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://www.facebook.com/eSportUBRU/

การประชุมเพื่อจัดการแข่งขัน eSport ROV UBRUxTrue ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดการแข่งขัน eSport ROV UBRUxTrue ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้ ทางคณะจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจจะลงแข่งขัน สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ป.โท)
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ป.โท) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม เป็นประธานในการตรวจประเมินในครั้งนี้

การวิพากษ์หลักสูตร การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จตำแหน่งทางวิชาการ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ประสบความสำเร็จตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้คณาจารย์สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ประสบความสำเร็จตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยภัทร โกศัลวิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรพรหม