อัปเดทข่าวสาร

ค่ายอาสา "เติมฝันปันน้ำใจ พี่น้องมัลติ ครั้งที่ 7"
ค่ายอาสา "เติมฝันปันน้ำใจ พี่น้องมัลติ ครั้งที่ 7" สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

อาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
วันที่ 25-28 กันยายน 2560 อ.ดร วรัณศณางค์ บุณฑริก และ อ.ดร ชาญศักดิ์​ ศรีสวัสดิ์สกุล ได้ เข้าร่วมงานประชุมและงานวิจัย ดังนี้
1. เข้าประชุมกับทีมงาน SAGA (STEM and Gender Advancement) ในฐานะนักวิจัย เพื่อช่วยจัดทำตัวชี้วัดในระดับชาติ ตามเป้าหมายด้าน STEM ของ องค์การสหประชาชาติ ที่ อาคาร สสวท. กรุงเทพ
2. นำเสนอรายงานการวิจัยในเวทีสาธารณะ SDG Public Forum จัดโดย สกว. และ SDGMove Thailand. นำเสนอเกี่ยวกับสรุปงานวิจัยแผนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ที่ โรงแรม Novotel Siam. กรุงเทพ
3. เข้าร่วมกันประชุมระดมความคิดเห็น Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 จัดโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และการวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อระดมความคิดในการขับเคลื่อนประเทศด้านการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อนวัตกรรม Infographic เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อนวัตกรรม Infographic เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2 ในวันที่ 17 กันยายน 2560

แนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและจัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Raspberry Pi ให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อ.ตาลสุม ในวันที่ 15 กันยายน 2560

แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
14 กันยายน 2560 คณาจารย์และรุ่นพี่ปี 3 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและจัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Raspberry Pi ให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์อ.สำโรง และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบุเปือย อ.น้ำยืน

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 “การฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA)”
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 “การฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา เรื่อง HTML5 Application Developer Fundamentals และสนับสนุนให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ได้รับรองมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 30.205 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนนากระแชงวิทยา อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมจัดอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนนากระแชงวิทยา อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สเต็มศึกษา ปี2560 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนนารีนุกูล กับ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 217 รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนารีนุกูล ในการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับโรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมนำเสนอผลงานและการประกวด อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
อาจารย์พงเลิศ สังกะเพส อาจารย์ชัดชัยแก้วตา และนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองทัพบก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดชลบุรี