อัปเดทข่าวสาร

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
รับสมัครนักศึกษา รอบคัดเลือกทั่วไป โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคปกติ รอบคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยสมัครผ่านระบบ Internet http://web2020.ubru.ac.th สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬา UBRU Game 2015
https://www.facebook.com/chatcha.kan.7/posts/10204584571049126

กิจกรรม งานวันเด็กโรงเรียนวักท่ากกแห่
เนื่องด้วย ในวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมงานวันเด็กโรงเรียนวัดท่ากกแห่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีท่าน อาจารย์ชัยวิชิต แก้วกลม รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมแจกขนมเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

Download ฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๘
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย ได้ปรับฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)ระดับหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หลักสูตรของท่าน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗) ตามแบบฟอร์มดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วส่งกลับ File ข้อมูลไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ วัดป่าแสนอุดม วันที่ 4 มกราคม 2559
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ทำบุญเลี้ยงพระ ณ วัดป่าแสนอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ เป็นประธานในการทำบุญในครั้งนี้ โดยการทำบุญครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ อ.ดร.พัชรีสาร ฐิติธนานนท์ และ อาจารย์ขันทอง หาญรบ

ภาพกิจกรรม กีฬาสีคณาจารย์และบุคลากร ปี 2558
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 เป็นต้นไป