อัปเดทข่าวสาร

พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรรหาพ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี 2558 ได้ประกาศผลการสรรหาพ่อดีเด่นราชภัฏ ดังต่อไปนี้ พ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ๑. นาวาอากาศเอก บุญมี สุปรียชาติ อายุ ๖๑ ปี พ่อของ นายปุญญา สุปรียชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒. นายเศรษฐพงษ์ ชนกคุณ อายุ ๕๗ ปี พ่อของ นายทศพร ชนกคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ๓. นายปรีชา แก้วใส อายุ ๕๕ ปี พ่อของ นายสุริยา แก้วใส นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะนิติศาสตร์ ๔. นายชูวิทย์ ธานี อายุ ๕๑ ปี พ่อของ นางสาวศรัญรัตน์ ธานี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. นายทองแดง พลดงนอก อายุ ๕๐ ปี พ่อของ นายภาคิไนย พลดงนอก นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ๖. นายวุฒิพงษ์ ด้วงนิล อายุ ๕๐ ปี พ่อของ นางสาวศศิธร

ศธ.กับ AEC
ศธ.กับ AEC เลาะเลียบคลองผดุงฯ ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com ปีศักราชใหม่ 2559 กำลังจะเริ่มต้น พร้อมกับประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างสมบูรณ์ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เป้าหมายการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ และเตรียมรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลก จากวันนี้ประเทศไทยเหลืออีกแค่ 30 วันเท่านั้น แต่ยังไม่มีการสำรวจของสถาบันใดเลยว่า ผู้คนในประเทศนี้รู้จักประชาคมอาเซียนกันแล้วแค่ไหน และเตรียมการรับมือกับการรวมตัวครั้งสำคัญนี้อย่างไร นอกเสียจากมีการแบ่งห้องแบ่งมุมจัดห้องแสดงนิทรรศการที่ไร้ชีวิตชีวาในสถานศึกษา ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นองค์กรหลักเอง ต้องให้น้ำหนักในเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ทั้งในด้านองค์กร บุคลากร ชนิดที่ทุกส่วนราชการในสังกัดต้องปรับการทำงานให้เป็นภาพเดียวกัน รวมถึงการสร้างความพร้อมภายในเพื่อรับมือการติดต่อเชื่อมโยงในอาเซียนอย่างไม่ให้เกิดอาการขายหน้า

สอบครูผู้ช่วย ไร้ตุกติกทุจริต เร่งบรรจุอัตรา
เลขาฯ กพฐ.ยันไม่มีทุจริตสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ คาดได้ครบ 12,000 อัตรา เร่งบรรจุครูสู่ห้องเรียนให้ได้มากที่สุด นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ใน 60 กลุ่มวิชา มีตำแหน่งว่าง 3,986 อัตรา ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 20,122 คน โดยจัดสอบ ภาค ก. ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และสอบภาค ค. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ในวันที่ 4 ธันวาคม จะประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 60 ซึ่งภาพรวมของการจัดสอบทั้ง 2 วันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีรายงานเรื่องทุจริตเข้ามาแต่อย่างใด

ประมาลภาพบรรยากาศงานลอยกระทง ประจำปี 2558
ประมาลภาพบรรยากาศงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2558 https://www.facebook.com/UBRU2490/posts/991479170891564

โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5”
โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านคำเกิด โรงเรียนบ้านคำเกิด เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 31 ตุลาคม และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเขมราฐและโพธิ์ไทร
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหนัาที่และนักศึกษาทุกคนกับโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนที่ 9 และ 10 เขมราฐและโพธิ์ไทร