อัปเดทข่าวสาร

กิจกรรม งานวันเด็กโรงเรียนวักท่ากกแห่
เนื่องด้วย ในวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมงานวันเด็กโรงเรียนวัดท่ากกแห่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีท่าน อาจารย์ชัยวิชิต แก้วกลม รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมแจกขนมเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

Download ฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๘
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย ได้ปรับฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)ระดับหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หลักสูตรของท่าน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗) ตามแบบฟอร์มดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วส่งกลับ File ข้อมูลไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ วัดป่าแสนอุดม วันที่ 4 มกราคม 2559
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ทำบุญเลี้ยงพระ ณ วัดป่าแสนอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ เป็นประธานในการทำบุญในครั้งนี้ โดยการทำบุญครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ อ.ดร.พัชรีสาร ฐิติธนานนท์ และ อาจารย์ขันทอง หาญรบ

ภาพกิจกรรม กีฬาสีคณาจารย์และบุคลากร ปี 2558
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 เป็นต้นไป

ศูนย์หนังสือ ลดราคาสินค้าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
ศูนย์หนังสือ ลดราคาสินค้าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยมผู้อำนวยการกองสวัสดิการ แจ้งว่า ศูนย์หนังสือราชภัฏอุบลราชธานี จัดลดราคาสินค้า ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รายการสินค้าที่จัดลดราคา ดังนี้..

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกันแจกน้ำ เนื่องในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อครับ"
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกันแจกน้ำ เนื่องในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อครับ" ในวัน ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558

กำหนดการเดินทางการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 48 ณ มรภ.นครราชสีมา
กำหนดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 ขุนศักรินทร์เกมส์