อัปเดทข่าวสาร

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียน ตระการพืชผลและพนา
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหนัาที่และนักศึกษาทุกคนในวันนี้กับโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนที่ 7 และ 8 ตระการพืชผลและพนา

ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษา

โครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
โครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แจ้งว่า สำนักบริการวิชาการชุมชน จะจัดโครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ โดยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ใหม่)โดยได้เชิญชวนทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการแจกน้ำดื่มตราราชภัฏ และมีหน่วยปฐมพยาบาลร่วมในกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ สำนักบริการวิชาการชุมชน โทร. ๑๑๒๑

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบTOEIC ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบTOEICเป็นการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียน ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. (เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์) ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียม ๒,๙๙๐ บาท รับจำนวน ๓๐ คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘ และ facebook/IEI.UBRU

องค์กรครูจี้ศธ.ลดดอกเบี้ยแก้หนี้ครู
นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์การวิชาชีพครูเพื่อความโปร่งใส(กป.คป.)เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาหนี้สินครู ว่า ศธ.ตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตครูให้ดีขึ้น แต่ปัจจุบันการบริหารงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางปรับลดดอกเบี้ยให้ครูที่เป็นหนี้ ซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ส่วนที่ ศธ.จะให้ความช่วยเหลือครูที่กู้เงินเพื่อนำไปรักษาบุพการีหรือกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับบุตรเป็นกลุ่มแรกก่อนนั้น มองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยขาดหลักนิติธรรมเพราะครูทุกคนควรได้รับความช่วยเหลือเท่าเทียมกัน

7 วิชาชีพที่เคลื่อนย้ายแรงงานสูงสุด หลังเปิด เออีซี
อธิการบดี ชี้ เปิดAEC 7 วิชาชีพที่เคลื่อนย้ายแรงงานสูงสุด นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความพึงพอใจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 ในกลุ่มนายจ้างของบัณฑิตมธ. จำนวนกว่า 2 พันตัวอย่าง พบว่ามีความชื่นชอบและเชื่อมั่นในศักยภาพของบัณฑิตมธ. ขณะเดียวกัน มธ. ยังได้รับการประเมินระดับ 5 ดาว จาก QS World University Rating ด้าน Employability หรือ การจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยจากสถาบันจัดอันดับและประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก (QS) ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา เช่น การสอบสัมภาษณ์ที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ ความพร้อมและความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมตลอดจนอัตราการจ้างงานบัณฑิต ที่มีกำหนดว่าบัณฑิตกว่า 90 % สามารถหางานทำได้ภายใน 1 ปี หลังเรียนจบ ฯลฯ Advertisement “ปัจจุบัน มธ. สามารถผลิตบัณฑิตออกสู่สู่ตลาดแรงงานปีละกว่า 9 พันคน เน้นพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทางด้านภาษา ด้านวิชาการ และคุณสมบัติของการเป็นผู้นำในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นโล

วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการ..อยากบรรจุเข้ารับราชการ ต้องทำอย่างไร?
วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการ... อาชีพ "ราชการ" เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบราชการเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ บังเกิดผล นำพาประเทศชาติ สังคมไปสู่ความเจริญ สงบสุข และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” คือ ข้าราชการที่ทำงานอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น ครู ทหาร ตำรวจ อัยการ ตุลาการ หรือข้าราชการท้องถิ่น เป็นต้น ผู้สนใจที่เข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ต้องสมัครสอบแข่งขัน หรือสมัครคัดเลือก ตามหลักสูตรที่กำหนด ดังนี้  การสอบแข่งขัน 1. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยจะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี ดูรายละเอียดได้ที่ http://job3.ocsc.go.th เมื่อสอบผ่านแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ อ่านต่อได้ที่: http://www.

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบรรจุ 17 อัตรา นายช่างโยธาปฏิบัติงานและวิศวกรโยธาปฏิบัติการ รับสมัคร - 30 พ.ย. 58
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรำชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้ำพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง :     นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :     11,500 - 12,650 บาท ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 2.ตำแหน่ง :     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     15,000-16,500 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     9 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรกรรมส