อัปเดทข่าวสาร

โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5”
โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านคำเกิด โรงเรียนบ้านคำเกิด เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 31 ตุลาคม และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเขมราฐและโพธิ์ไทร
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหนัาที่และนักศึกษาทุกคนกับโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนที่ 9 และ 10 เขมราฐและโพธิ์ไทร

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียน ตระการพืชผลและพนา
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหนัาที่และนักศึกษาทุกคนในวันนี้กับโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนที่ 7 และ 8 ตระการพืชผลและพนา

ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษา

โครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
โครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แจ้งว่า สำนักบริการวิชาการชุมชน จะจัดโครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ โดยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ใหม่)โดยได้เชิญชวนทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการแจกน้ำดื่มตราราชภัฏ และมีหน่วยปฐมพยาบาลร่วมในกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ สำนักบริการวิชาการชุมชน โทร. ๑๑๒๑

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบTOEIC ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบTOEICเป็นการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียน ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. (เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์) ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียม ๒,๙๙๐ บาท รับจำนวน ๓๐ คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘ และ facebook/IEI.UBRU

องค์กรครูจี้ศธ.ลดดอกเบี้ยแก้หนี้ครู
นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์การวิชาชีพครูเพื่อความโปร่งใส(กป.คป.)เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาหนี้สินครู ว่า ศธ.ตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตครูให้ดีขึ้น แต่ปัจจุบันการบริหารงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางปรับลดดอกเบี้ยให้ครูที่เป็นหนี้ ซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ส่วนที่ ศธ.จะให้ความช่วยเหลือครูที่กู้เงินเพื่อนำไปรักษาบุพการีหรือกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับบุตรเป็นกลุ่มแรกก่อนนั้น มองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยขาดหลักนิติธรรมเพราะครูทุกคนควรได้รับความช่วยเหลือเท่าเทียมกัน

7 วิชาชีพที่เคลื่อนย้ายแรงงานสูงสุด หลังเปิด เออีซี
อธิการบดี ชี้ เปิดAEC 7 วิชาชีพที่เคลื่อนย้ายแรงงานสูงสุด นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความพึงพอใจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 ในกลุ่มนายจ้างของบัณฑิตมธ. จำนวนกว่า 2 พันตัวอย่าง พบว่ามีความชื่นชอบและเชื่อมั่นในศักยภาพของบัณฑิตมธ. ขณะเดียวกัน มธ. ยังได้รับการประเมินระดับ 5 ดาว จาก QS World University Rating ด้าน Employability หรือ การจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยจากสถาบันจัดอันดับและประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก (QS) ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา เช่น การสอบสัมภาษณ์ที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ ความพร้อมและความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมตลอดจนอัตราการจ้างงานบัณฑิต ที่มีกำหนดว่าบัณฑิตกว่า 90 % สามารถหางานทำได้ภายใน 1 ปี หลังเรียนจบ ฯลฯ Advertisement “ปัจจุบัน มธ. สามารถผลิตบัณฑิตออกสู่สู่ตลาดแรงงานปีละกว่า 9 พันคน เน้นพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทางด้านภาษา ด้านวิชาการ และคุณสมบัติของการเป็นผู้นำในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นโล