อัปเดทข่าวสาร

โครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เวลา 09.00 น. โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

รับสมัครเพื่ออบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รับสมัคร 1 - 14 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับกรมขนส่งทางบกในการจัดอบรมภาคทฤษฏีให้กับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ ตามกฏ หมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ (เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ) ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วไม่เกิน ๑ ปี เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ทุกวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จำนวน 200 บาท ค่าสมัครสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 100 บาท โดยกำหนดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบัวพิสุทธ์ 1 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีวุฒิครู...ไปสมัคร ส.ก.พ.รับครูธุรการ ((วุฒิป.ตรี ทุกสาขา)) เงินเดือน 15,000.-บาท
ไม่มีวุฒิครู...ไปสมัคร ส.ก.พ.รับครูธุรการ ((วุฒิป.ตรี ทุกสาขา)) เงินเดือน 15,000.-บาท เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ) ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการคืนครู   ให้นักเรียน (ครูธุรการ) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการคืนครู ให้นักเรียน (ครูธุรการ) ดังนี้ ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)     อัตราค่าจ้างเดือนละ    ๑๕,๐๐๐   บาท    จำนวน  ๑  อัตรา ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที

ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ และการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๕๙
ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ และการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และการแข่งขันกีฬาอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล โรงยิมเนเซียม และหอประชุมไพรพะยอม ซึ่งได้กำหนดหน่วยงานภายในออกเป็น ๒ ทีม ดังนี้ ๑. สีชมพู ประกอบด้วย - สำนักงานอธิการบดี - คณะเทคโนโลยีฯ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ - คณะวิทยาการคอมฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ - สถาบันวิจัยและพัฒนา - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สำนักงานตรวจสอบฯ - สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - บัณฑิตวิทยาลัย ๒. สีเทา ประกอบด้วย - คณะเกษตรศาสตร์ - คณะครุศาสตร์ - คณะบริการธุรกิจฯ - คณะมนุษยศาสตร์ฯ - คณะแพทย์แผนไทยฯ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สำนักบริการวิชาการฯ - สำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสรร

เชิญร่วมงานวันรำลึกพระคุณพ่อ 2558
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘” ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อถวายราชสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีพิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง การรำถวายพระพร “น้อมเกล้าองค์ราชัน มิ่งขวัญปวงประชา” การขับร้องเพลงประสานเสียง และการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ พร้อมทั้งมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๕๘ ดังรายนามต่อไปนี้ พ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ๑. นาวาอากาศเอก บุญมี สุปรียชาติ พ่อของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒. นายเศรษฐพงษ์ ชนกคุณ พ่อของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ๓. นายปรีชา แก้วใส พ่อของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ๔. นายชูวิทย์ ธานี พ่อของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. นายทองแดง พลดงนอก พ่อของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๖. นายวุฒิพงษ์ ด้วงนิล พ่อของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ๗. นายแมว สงวนสิน พ่อของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ๘. นายสุพิน มุคำ พ่

พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรรหาพ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี 2558 ได้ประกาศผลการสรรหาพ่อดีเด่นราชภัฏ ดังต่อไปนี้ พ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ๑. นาวาอากาศเอก บุญมี สุปรียชาติ อายุ ๖๑ ปี พ่อของ นายปุญญา สุปรียชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒. นายเศรษฐพงษ์ ชนกคุณ อายุ ๕๗ ปี พ่อของ นายทศพร ชนกคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ๓. นายปรีชา แก้วใส อายุ ๕๕ ปี พ่อของ นายสุริยา แก้วใส นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะนิติศาสตร์ ๔. นายชูวิทย์ ธานี อายุ ๕๑ ปี พ่อของ นางสาวศรัญรัตน์ ธานี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. นายทองแดง พลดงนอก อายุ ๕๐ ปี พ่อของ นายภาคิไนย พลดงนอก นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ๖. นายวุฒิพงษ์ ด้วงนิล อายุ ๕๐ ปี พ่อของ นางสาวศศิธร

ศธ.กับ AEC
ศธ.กับ AEC เลาะเลียบคลองผดุงฯ ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com ปีศักราชใหม่ 2559 กำลังจะเริ่มต้น พร้อมกับประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างสมบูรณ์ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เป้าหมายการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ และเตรียมรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลก จากวันนี้ประเทศไทยเหลืออีกแค่ 30 วันเท่านั้น แต่ยังไม่มีการสำรวจของสถาบันใดเลยว่า ผู้คนในประเทศนี้รู้จักประชาคมอาเซียนกันแล้วแค่ไหน และเตรียมการรับมือกับการรวมตัวครั้งสำคัญนี้อย่างไร นอกเสียจากมีการแบ่งห้องแบ่งมุมจัดห้องแสดงนิทรรศการที่ไร้ชีวิตชีวาในสถานศึกษา ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นองค์กรหลักเอง ต้องให้น้ำหนักในเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ทั้งในด้านองค์กร บุคลากร ชนิดที่ทุกส่วนราชการในสังกัดต้องปรับการทำงานให้เป็นภาพเดียวกัน รวมถึงการสร้างความพร้อมภายในเพื่อรับมือการติดต่อเชื่อมโยงในอาเซียนอย่างไม่ให้เกิดอาการขายหน้า

สอบครูผู้ช่วย ไร้ตุกติกทุจริต เร่งบรรจุอัตรา
เลขาฯ กพฐ.ยันไม่มีทุจริตสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ คาดได้ครบ 12,000 อัตรา เร่งบรรจุครูสู่ห้องเรียนให้ได้มากที่สุด นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ใน 60 กลุ่มวิชา มีตำแหน่งว่าง 3,986 อัตรา ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 20,122 คน โดยจัดสอบ ภาค ก. ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และสอบภาค ค. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ในวันที่ 4 ธันวาคม จะประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 60 ซึ่งภาพรวมของการจัดสอบทั้ง 2 วันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีรายงานเรื่องทุจริตเข้ามาแต่อย่างใด

ประมาลภาพบรรยากาศงานลอยกระทง ประจำปี 2558
ประมาลภาพบรรยากาศงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2558 https://www.facebook.com/UBRU2490/posts/991479170891564