อัปเดทข่าวสาร

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 4/2561
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจีดการนวตกรรมดิจิทัล
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจีดการนวตกรรมดิจิทัล ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก30) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดเปลี่ยน Transformative Thinking
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดเปลี่ยน Transformative Thinking เพื่อพัฒนาคณาจารเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บวร ปภัทราทร ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนตำรา หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างง่าย
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม เสรี หร่ายเจริญ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนตำรา หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างง่าย เพื่อพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวล่า 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ธเนศ ศรพรหม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนนิเมชันเทคโนโลยี ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ได้นำนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภทแอนิเมชั่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบอาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน อาจารย์ยุทธศักดิ์ ทองแสน และอาจารย์ชัดชัย แก้วตา นำนักศึกษา เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันดับ 1 ในโครงการแข่งทักษะทางวิชาการ ประเภทแอนิเมชั่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับโล่รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทั้งรางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ Stop Motion ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดี คณบดี ป้ายแดง ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์
ใกล้เข้ามาแล้ววว!! การสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#ขอเชิญชวนทุกท่านฟรี นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม
#โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์
ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึก HU) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยวิทยากรรับเชิญผู้มากด้วยความสามารถ
#คุณบดินทร์_บำบัดนรภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
สื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์
พิธีกรรายการช่างประจำบ้าน AMARIN TV
#รับจำนวน 100 คนเท่านั้น!!
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 092 524 3897 (คุณนุ๊กนิ๊ก)
สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/XnfNiAMr07mPvniz1
ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน