อัปเดทข่าวสาร

สวัสดีปีใหม่ 2561
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 ท่านอธิการบดี ศูนย์ สำนัก และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
การลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 30.217 อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2560
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ ชั้น 6 อาจารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ศิริมา ชามาฤกษ์ ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดเผยว่าในภาคเรียนที่ 2/2560 จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง

ค่ายอาสา "เติมฝันปันน้ำใจ พี่น้องมัลติ ครั้งที่ 7"
ค่ายอาสา "เติมฝันปันน้ำใจ พี่น้องมัลติ ครั้งที่ 7" สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

อาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
วันที่ 25-28 กันยายน 2560 อ.ดร วรัณศณางค์ บุณฑริก และ อ.ดร ชาญศักดิ์​ ศรีสวัสดิ์สกุล ได้ เข้าร่วมงานประชุมและงานวิจัย ดังนี้
1. เข้าประชุมกับทีมงาน SAGA (STEM and Gender Advancement) ในฐานะนักวิจัย เพื่อช่วยจัดทำตัวชี้วัดในระดับชาติ ตามเป้าหมายด้าน STEM ของ องค์การสหประชาชาติ ที่ อาคาร สสวท. กรุงเทพ
2. นำเสนอรายงานการวิจัยในเวทีสาธารณะ SDG Public Forum จัดโดย สกว. และ SDGMove Thailand. นำเสนอเกี่ยวกับสรุปงานวิจัยแผนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ที่ โรงแรม Novotel Siam. กรุงเทพ
3. เข้าร่วมกันประชุมระดมความคิดเห็น Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 จัดโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และการวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อระดมความคิดในการขับเคลื่อนประเทศด้านการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อนวัตกรรม Infographic เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อนวัตกรรม Infographic เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2 ในวันที่ 17 กันยายน 2560

แนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและจัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Raspberry Pi ให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อ.ตาลสุม ในวันที่ 15 กันยายน 2560

แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
14 กันยายน 2560 คณาจารย์และรุ่นพี่ปี 3 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ