อัปเดทข่าวสาร

แชร์บอกลูกหลาน รับเยอะ177อัตรา เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิม.3ม.6-ปวช.
รับเยอะ 177 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.-ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร 14 - 18 ก.ย.2558 เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน เพื่อใช้ในการสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย 2/2558
คุรุสภา เปิดบริการพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน เพื่อใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2/2558 รายละเอียดมีดังนี้ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน เพื่อใช้ในการสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี#รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การนี้ทางคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการ ,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่,ตัวแทนนักศึกษาและทุกๆท่านที่เข้าร่วมรับการประเมิน จนการประเมินผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและผลที่ได้จากการเป็นเมินก็เป็นที่น่ายินดียิ่งและนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3991 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3991 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การอบรมพัฒนาระบบและกลไกบริหารความเสียงคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
การอบรมพัฒนาระบบและกลไกบริหารความเสียงคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี #อาจารย์อุดมเดช ทาระหอม โห้เกียรติเป็น วิทยากรและคณาจารย์อาจารย์ บุคลากรในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมอบรมและปรึกษาหารือในการอบรมครั้งนี้

การประชุมสัมนาการวิจัย เรื่อง การประมวนผลภาพและคอมพิวเตอร์กับงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยรสารสนเทศ
การประชุมสัมนาการวิจัย เรื่อง การประมวนผลภาพและคอมพิวเตอร์กับงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยรสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 613 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกานต์ พิมลธเรศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้