อัปเดทข่าวสาร

โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพบุคลากร
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 ณ ห้องโถงชั้น 1 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ (สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง) ประจำปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ (สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องทับทิม 3 ชั้น 5

โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง 30.217 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

พิธีบายศรีสู่ขวัญ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น เพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อให้นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกำลังจะจบการศึกษาจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ควรมีความพร้อมทางด้านความรู้ มีจิตสำนึกที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อออกไปประกอบกิจกรรม และต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ดังนั้นคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเหล่านี้ เพื่อสรุปผล ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้สามารถไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจและมีความประทับใจต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาก่อนออกฝึกงาน
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาก่อนออกฝึกงานณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมัณฑนา พันธุมะโอภาส เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ บรรลือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้กล่าวต้อนรับท่านวิทยากรและกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

โครงการสัมมนา แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนต์ โฆษณาและแอนิเมชันในประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนต์ โฆษณาและแอนิเมชันในประเทศไทย" ณ ห้องประชุม 217 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดย อ.อุดมเดช ทาระหอม ประธานสาขามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐.๒๑๗ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12
ตามที่มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท

กิจกรรม รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เพื่อสานสัมพันธ์และเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทางคณะฯได้มีนโยบาย การจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกวันพุธ จากนี้เป็นต้นไป