อัปเดทข่าวสาร

กีฬาสีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 12-15 กันยายน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัด กิจกรรมกีฬาสีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจาย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่นักกีฬา กิจกรรมครั้งนี้ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมลงแข่งกิฬา อย่าสนุกสนาน

การประชุมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุม การทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2559
วันที่ 7 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึก 30 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถานที่ดังกล่าวในการจำลองเหตุการณ์อัคคีภัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และภายในมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมแข่งขันเชียร์เอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมแข่งเชียร์เอก แข่งขันเชียร์เอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2559 โดยมีคณาจารย์ เพื่อนๆนักศึกษาเข้าร่วมให้กำลังใจ ในการแข่งขันในครั้งนี้

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 29 สิงหาคม 2559
วันจันทร์ที่ 29-30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กล่าวเปิดงานและกว่าวต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และขอขอบพระคุณสโมสรนักศึกษาในการกำกับดูแลและวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ
https://www.facebook.com/groups/129690717113938/permalink/1064041177012216/

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยจัดขึ้น ณ กรมทหารราบที่ 6 จ.อุบลราชธานี

อบรมการใช้งาน English Discoveries และ Placement Test
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งาน English Discoveries และ Placement Test ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่าย English camp
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 613 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายอบรม English camp ให้กับนักศึกษา ณ กรมทหารราบที่ 6 จ.อุบลราชธานี

อบรม English Discoveries TMS (Teacher Management System)
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00น.-12.00น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรม English Discoveries TMS (Teacher Management System)