อัปเดทข่าวสาร

การประชุมเรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมเรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 613 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การอบรมสัมมนา แนวโน้มเทคโนโลยีและทิศทางอาชีพของบุคลากรด้านไอที
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 217 คระวิทยาการคอมพิวเอร์ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีและทิศทางอาชีพของบุคลากรด้านไอที ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักริน วชิรเมธิน อาจารย์จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการอบรมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
ดาวน์โลหดภาพกิจกรรม

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรด้วยความเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการอบรมและรับฟังบรรยายในครั้งนี้ได้มีทั้งคณาจารย์ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้ความสนใจและได้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
**สำหรับภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ทางคณะฯกำลังทำการรวบรวม และจะส่งแผ่นไปยังหน่วยงานของท่าน ท่านไดที่ไม่ได้รับแผ่น สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบถาม 045-352000 ต่อ 3300

การประชุมเตรียมความพร้อม การบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน โรงเรียนบ้านบก วันที่ 26-27 เมษายน 2559
สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ทาสีอาคารเรียน ซ่อมบำรุงห้องน้ำ โรงเรียนบ้านบก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันที่ 26-27 เมษายน 2559

กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2559
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส" เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา อย่างมากมายทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เหมื่อนกับคำกล่าวว่า จะผ่านมาแล้วกี่ปีและจะผ่านไปอีกกี่ 10 ปี พวกเราก็ยังเป็น "ชาววิทยาการคอมพิวเตอร์" เหมือนดังเดิม ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

การแนะแนวการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบและนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ในวันพฤหัสที่ 7 เมษายน 59 ที่ ณ ห้องประชุม 217 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการอบรม การแนะแนวการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบและนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิสิต ตันติวัฒนไพศาล เป็นวิทยากร ซึ่งผู้ที่สอบและผ่านการประเมินฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตรการรับรองสมรรถนะอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สามารถใช้ประกอบการสมัครงานได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสงในสตูดิโอและการถ่ายภาพเพื่อขายออนไลน์
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 217 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดแสงในสตูดิโอและการถ่ายภาพเพื่อขายออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขา มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี และนักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมอบรม

Quality Assurance in Education การอบรมพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา Quality Assurance in Education" ให้กับนักศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คร.วลัยพร สุขปลัง และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นวิทยากรในการกล่าวบรรยายและร่วมแสดงกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้