อัปเดทข่าวสาร

การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดอบรมสัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีกับการศึกษาในอนาคต
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดอบรมสัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีกับการศึกษาในอนาคต ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่จะถึงนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมฟังสัมมนา ดังวันเวลาที่กล่าวข้างต้น

การประชุมการพัฒนาสถาบันสู่สากล วันที่ 15 มิถุนายน 2559
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมเรื่อง การพัฒนาสถาบันสู่สากล ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 และ พิธีมอบธงสโมสรนักศึกษา
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 และ พิธีมอบธงสโมสรนักศึกษา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”
ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” เปิดโอกาสให้นักศึกษา สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด แสงส่องไทย จำนวน 9 เรื่อง ร่วมกับทีมผู้กำกับที่มากประสบการณ์ และร่วมถ่ายทอดแนวคิดผ่านมุมมองของเยาวชนด้วยตนเอง จำนวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถรับชมภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด แสงส่องไทย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

การประชุมเรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมเรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 613 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การอบรมสัมมนา แนวโน้มเทคโนโลยีและทิศทางอาชีพของบุคลากรด้านไอที
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 217 คระวิทยาการคอมพิวเอร์ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีและทิศทางอาชีพของบุคลากรด้านไอที ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักริน วชิรเมธิน อาจารย์จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการอบรมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
ดาวน์โลหดภาพกิจกรรม

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรด้วยความเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการอบรมและรับฟังบรรยายในครั้งนี้ได้มีทั้งคณาจารย์ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้ความสนใจและได้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
**สำหรับภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ทางคณะฯกำลังทำการรวบรวม และจะส่งแผ่นไปยังหน่วยงานของท่าน ท่านไดที่ไม่ได้รับแผ่น สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบถาม 045-352000 ต่อ 3300

การประชุมเตรียมความพร้อม การบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน โรงเรียนบ้านบก วันที่ 26-27 เมษายน 2559
สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ทาสีอาคารเรียน ซ่อมบำรุงห้องน้ำ โรงเรียนบ้านบก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันที่ 26-27 เมษายน 2559