อัปเดทข่าวสาร

กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2559
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส" เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา อย่างมากมายทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เหมื่อนกับคำกล่าวว่า จะผ่านมาแล้วกี่ปีและจะผ่านไปอีกกี่ 10 ปี พวกเราก็ยังเป็น "ชาววิทยาการคอมพิวเตอร์" เหมือนดังเดิม ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

การแนะแนวการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบและนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ในวันพฤหัสที่ 7 เมษายน 59 ที่ ณ ห้องประชุม 217 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการอบรม การแนะแนวการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบและนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิสิต ตันติวัฒนไพศาล เป็นวิทยากร ซึ่งผู้ที่สอบและผ่านการประเมินฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตรการรับรองสมรรถนะอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สามารถใช้ประกอบการสมัครงานได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสงในสตูดิโอและการถ่ายภาพเพื่อขายออนไลน์
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 217 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดแสงในสตูดิโอและการถ่ายภาพเพื่อขายออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขา มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี และนักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมอบรม

Quality Assurance in Education การอบรมพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา Quality Assurance in Education" ให้กับนักศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คร.วลัยพร สุขปลัง และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นวิทยากรในการกล่าวบรรยายและร่วมแสดงกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ICT สู่ความเป็นนานาชาติ การประชุมสภากาแฟครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
"ICT สู่ความเป็นนานาชาติ" การประชุมสภากาแฟครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งทาง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และสถาบัณการศึกษานานาชาติ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 07.00-08.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตึก 30 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และได้ส่งมอบธงสภากาแฟ ให้กับ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่จะถึงนี้...

การประชุมเตรียมความพร้อม สภากาแฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ประชุมวางแผนเนื่องในการจัดงาน "สภากาแฟ" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งทางคณะฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF" โดยมี รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร บรรยาย เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF, ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้, การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และการรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๐.๖๑๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Wonderland Party Bye Senior 2016
ประมวนภาพกิจกรรม งานบายเนียร์ ประจำปี 2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์