อัปเดทข่าวสาร

อบรม พัฒนาไอเดีย สู่นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์
อบรม พัฒนาไอเดีย สู่นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดชี้แจงแนวทางการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในสาขา
17 ตุลาคม 2258 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดชี้แจงแนวทางการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในสาขา เพื่อช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า และให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายในกำหนดเวลา และในช่วงบ่ายได้มีการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ในการทำรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ https://www.facebook.com/patty.jetin/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=1446361199&hash=6438657785167278471&pagefilter=3&pnref=story

การปฐมนิเทศก์นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2558
การปฐมนิเทศก์นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดียและเอนิเมชัน ณ ห้องประชุม 217 วันที่ 12 ตุลาคม 2558  https://www.facebook.com/groups/129690717113938/permalink/880206202062382/

การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 613

กิจกรรมวันไหว้ครู คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 4 กันยายน 2558
กิจกรรมวันไหว้ครู คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น.

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดน้องหล้าคำแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2558
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดน้องหล้าคำแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2558 วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

โครงการอบรมบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย โดยมี #ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี#รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การนี้ทางคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการ ,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่,ตัวแทนนักศึกษาและทุกๆท่านที่เข้าร่วมรับการประเมิน จนการประเมินผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและผลที่ได้จากการเป็นเมินก็เป็นที่น่ายินดียิ่งและนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสืบไป