อัปเดทข่าวสาร

โครงการอบรมบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย โดยมี #ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี#รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การนี้ทางคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการ ,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่,ตัวแทนนักศึกษาและทุกๆท่านที่เข้าร่วมรับการประเมิน จนการประเมินผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและผลที่ได้จากการเป็นเมินก็เป็นที่น่ายินดียิ่งและนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

การอบรมพัฒนาระบบและกลไกบริหารความเสียงคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
การอบรมพัฒนาระบบและกลไกบริหารความเสียงคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี #อาจารย์อุดมเดช ทาระหอม โห้เกียรติเป็น วิทยากรและคณาจารย์อาจารย์ บุคลากรในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมอบรมและปรึกษาหารือในการอบรมครั้งนี้

การประชุมสัมนาการวิจัย เรื่อง การประมวนผลภาพและคอมพิวเตอร์กับงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยรสารสนเทศ
การประชุมสัมนาการวิจัย เรื่อง การประมวนผลภาพและคอมพิวเตอร์กับงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยรสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 613 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกานต์ พิมลธเรศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ระเบียบวาระการประชุมทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558
ระเบียบวาระการประชุมทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ปรจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 613 #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนยน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30.205 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี #อาจารย์นันทยุทธ์ละม้ายจีน #ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และคณาจารย์ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

การจัดนิทัศการ "คืนสู่เย้า เทาชมพู" ประจำปี 2558
การศึกษาดูงานระบบเครือข่ายและระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคณาจารย์ อาจารย์ ครู จากวิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.

การบริการทางวิชาการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
การบริการทางวิชาการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุลลราชธานี โดยมี อาจารย์อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ภายในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงพื้นที่ให้บริการซ่อมปรับปรุงห้องและตรวจสอบเคลือข่ายอินเตอร์เน็ต จนสามารถใช้งานได้อย่างดี ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากครูอาจารย์จากโรงเรียนบ้านท่าไห