อัปเดทข่าวสาร

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกันแจกน้ำ เนื่องในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อครับ"
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกันแจกน้ำ เนื่องในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อครับ" ในวัน ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558

โครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เวลา 09.00 น. โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

ประมาลภาพบรรยากาศงานลอยกระทง ประจำปี 2558
ประมาลภาพบรรยากาศงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2558 https://www.facebook.com/UBRU2490/posts/991479170891564

โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5”
โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านคำเกิด โรงเรียนบ้านคำเกิด เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 31 ตุลาคม และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเขมราฐและโพธิ์ไทร
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหนัาที่และนักศึกษาทุกคนกับโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนที่ 9 และ 10 เขมราฐและโพธิ์ไทร

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียน ตระการพืชผลและพนา
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหนัาที่และนักศึกษาทุกคนในวันนี้กับโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนที่ 7 และ 8 ตระการพืชผลและพนา

ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษา