อัปเดทข่าวสาร

รศ. ประยงค์ ฐิติธนานนท์ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
1 ก.ค. 60 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยท่าน รศ. ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี, ผศ.สุวัฒน์ บรรลือ, ดร.อุดมเดช ทาระหอม รองคณบดี ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์ ประธานหลักสูตรการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เป็นตัวแทนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สกอ. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานมากมาย ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษา กล่าวถึงข้อตกลง แนวปฏิบัติ ประโยชน์ที่จะได้รับจากบันทึกความเข้าใจ (MOU) นี้ด้วย พร้อมกันนี้ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วย - จากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาหลักสูตรพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (web accessibility) ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2. เป็นตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ (ในเร็วๆ นี้)

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ฯ ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ โดย รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ ในครั้งนี้

การอบรมสัมมนา Resilience for Information Systems
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวโน้มงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(Resilience for Information Systems) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง พูดคุยและแลกเปลี่ยน โดยได้รับเกียรติ Univ.-Prof. Dipl.-Ing DDr Gerald Quirchmayr ศาสตราจารย์จาก มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย เป็นวิทยาการในครั้งนี้

การวิพากหลักสูตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากหลักสูตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่กระชังปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร
อาจารย์ชัดชัย แก้วตา และผู้ช่วยวิจัย นายนาคี ภารเวช ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่กระชังปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และเฝ้ารอผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ในโครงการวิจัย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ธเนศ ศรพรหม ได้รับเกียรติเป็นประธานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
อาจารย์ธเนศ ศรพรหม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เป็นประธานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยในการใช้สื่อ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเทอม https://www.facebook.com/groups/128558633866487/permalink/1352215418167463/

ปฐมนิเทศนักศึกษาไหม่ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 รองศาตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาไหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ได้มีการแนะนำคณะฯ บุคลากร ทั้งนี้ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ขอยินดีต้อนรับ นักศึกษาไหม่ ครอบครัว CS อย่างเป็นทางการ

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ ได้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิตและความเก้าหน้าในหน้าที่ต่อไป