อัปเดทข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ (ห้อง 30.613) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อวางแผนการทำงานและให้บริการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2561

สำรวจพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนประชาสามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่บริการวิชาการทางด้าน IT ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จากการสำรวจพบว่า ทางโรงเรียนขาดแคลนทรัพยากรที่พร้อมต่อการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ ทางคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่บริการวิชาการ เพื่อให้น้องๆได้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอ ในเร็ววันนี้

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2561
วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ(30.613) อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมคณาจารย์ในระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2561

การอบรมเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวด้วย KidBright
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30.204 และ 30.205 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้บริการวิชาการกับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ในโครงการอบรมเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวด้วย "KidBright" มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคตได้ เกี่ยวกับ KidBright https://www.kid-bright.org/

การประชุมสภากาแฟและการประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
การประชุมสภากาแฟและการประชุมสภา ๙/๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งทางคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น. ณ ห้องโถงคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตึก 30 ทั้งนี้ทางคณะฯได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น

การประชุมเตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬา Esport ROV
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 30.613 อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและ Garena ประเทศไทย ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา Esport ROV เนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" โดยจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้

การอบรมมารยาทไทย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วังอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 60.606 อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมมารยาทไทย สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ(ห้อง 613) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560