อัปเดทข่าวสาร

ปฐมนิเทศนักศึกษาไหม่ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 รองศาตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาไหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ได้มีการแนะนำคณะฯ บุคลากร ทั้งนี้ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ขอยินดีต้อนรับ นักศึกษาไหม่ ครอบครัว CS อย่างเป็นทางการ

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ ได้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิตและความเก้าหน้าในหน้าที่ต่อไป

โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพบุคลากร
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 ณ ห้องโถงชั้น 1 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ (สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง) ประจำปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ (สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องทับทิม 3 ชั้น 5

โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง 30.217 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

พิธีบายศรีสู่ขวัญ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น เพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อให้นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกำลังจะจบการศึกษาจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ควรมีความพร้อมทางด้านความรู้ มีจิตสำนึกที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อออกไปประกอบกิจกรรม และต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ดังนั้นคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเหล่านี้ เพื่อสรุปผล ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้สามารถไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจและมีความประทับใจต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาก่อนออกฝึกงาน
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาก่อนออกฝึกงานณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมัณฑนา พันธุมะโอภาส เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ บรรลือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้กล่าวต้อนรับท่านวิทยากรและกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

โครงการสัมมนา แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนต์ โฆษณาและแอนิเมชันในประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนต์ โฆษณาและแอนิเมชันในประเทศไทย" ณ ห้องประชุม 217 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดย อ.อุดมเดช ทาระหอม ประธานสาขามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐.๒๑๗ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี