อัปเดทข่าวสาร

กำหนดการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนพระราชทานในชนบท
กำหนดการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนพระราชทานในชนบท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.วราวุธ ผลานันต์อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน ๒๐ คนร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนพระราชทานในชนบท ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑. วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียน ตชด. บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๒. วันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี บ้านแก้งเรือง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ๓. วันที่ ๑๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านกุ่มต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๔. วันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียน บ้านโนนหนองบัว ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี bottom

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ แจ้งว่า คณะฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) ประจำปี ๒๕๕๙กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง และผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๐ หรือ ๐๘-๕๐๒๘-๒๐๗๓

นักศึกษาและอาจารย์นำเสนอผลงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์
นักศึกษาและอาจารย์นำเสนอผลงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ 001/2559 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เชิญร่วมงาน HERP CONGRESS
เชิญร่วมงาน HERP CONGRESS IV ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานโครงการประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔” The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ๗๐ แห่ง เพื่อบูรณาการงานวิจัยสู่ การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว อาหารเพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต และความหลากหลายทางชีวภาพ ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่เกิดจากผลงานวิจัยที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม

๑๐ มี.ค. ๕๙ เชิญร่วมเติมฝันปันรัก
เชิญร่วมเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเสริมทักษะ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกรองน้ำ ตู้เอกสาร/หนังสือ ชุดนักเรียน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ – ๑๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

โครงการ Singha English Challenge 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha English Challenge 2016 ในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น1 ตึก 30 จึงขอประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาในการร่วมงานดังกล่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ นางรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งว่า ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล ณ สำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ได้ที่ คุณศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๐๒

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา การทำธุรกิจ SME สำหรับบัณฑิตจบใหม่
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฟังการสัมมนา จากประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด "คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช" วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ตามรายละเอียด ในงานนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำธุรกิจ SME สำหรับบัณฑิตจบใหม่ ทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจด้าน IT ตลาดแรงงานด้าน IT พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กร ด้าน IT พิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสนุกๆ อักมากมาย พลาดไม่ได้นะคะ โอกาสมาถึงที่แล้ว