อัปเดทข่าวสาร

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
รับสมัครนักศึกษา รอบคัดเลือกทั่วไป โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคปกติ รอบคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยสมัครผ่านระบบ Internet http://web2020.ubru.ac.th สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒

Download ฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๘
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย ได้ปรับฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)ระดับหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หลักสูตรของท่าน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗) ตามแบบฟอร์มดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วส่งกลับ File ข้อมูลไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ศูนย์หนังสือ ลดราคาสินค้าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
ศูนย์หนังสือ ลดราคาสินค้าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยมผู้อำนวยการกองสวัสดิการ แจ้งว่า ศูนย์หนังสือราชภัฏอุบลราชธานี จัดลดราคาสินค้า ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รายการสินค้าที่จัดลดราคา ดังนี้..

กำหนดการเดินทางการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 48 ณ มรภ.นครราชสีมา
กำหนดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 ขุนศักรินทร์เกมส์

รับสมัครเพื่ออบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รับสมัคร 1 - 14 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับกรมขนส่งทางบกในการจัดอบรมภาคทฤษฏีให้กับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ ตามกฏ หมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ (เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ) ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วไม่เกิน ๑ ปี เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ทุกวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จำนวน 200 บาท ค่าสมัครสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 100 บาท โดยกำหนดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบัวพิสุทธ์ 1 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ และการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๕๙
ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ และการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และการแข่งขันกีฬาอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล โรงยิมเนเซียม และหอประชุมไพรพะยอม ซึ่งได้กำหนดหน่วยงานภายในออกเป็น ๒ ทีม ดังนี้ ๑. สีชมพู ประกอบด้วย - สำนักงานอธิการบดี - คณะเทคโนโลยีฯ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ - คณะวิทยาการคอมฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ - สถาบันวิจัยและพัฒนา - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สำนักงานตรวจสอบฯ - สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - บัณฑิตวิทยาลัย ๒. สีเทา ประกอบด้วย - คณะเกษตรศาสตร์ - คณะครุศาสตร์ - คณะบริการธุรกิจฯ - คณะมนุษยศาสตร์ฯ - คณะแพทย์แผนไทยฯ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สำนักบริการวิชาการฯ - สำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสรร