อัปเดทข่าวสาร

เชิญร่วมงานวันรำลึกพระคุณพ่อ 2558
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘” ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อถวายราชสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีพิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง การรำถวายพระพร “น้อมเกล้าองค์ราชัน มิ่งขวัญปวงประชา” การขับร้องเพลงประสานเสียง และการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ พร้อมทั้งมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๕๘ ดังรายนามต่อไปนี้ พ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ๑. นาวาอากาศเอก บุญมี สุปรียชาติ พ่อของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒. นายเศรษฐพงษ์ ชนกคุณ พ่อของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ๓. นายปรีชา แก้วใส พ่อของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ๔. นายชูวิทย์ ธานี พ่อของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. นายทองแดง พลดงนอก พ่อของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๖. นายวุฒิพงษ์ ด้วงนิล พ่อของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ๗. นายแมว สงวนสิน พ่อของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ๘. นายสุพิน มุคำ พ่

พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรรหาพ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี 2558 ได้ประกาศผลการสรรหาพ่อดีเด่นราชภัฏ ดังต่อไปนี้ พ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ๑. นาวาอากาศเอก บุญมี สุปรียชาติ อายุ ๖๑ ปี พ่อของ นายปุญญา สุปรียชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒. นายเศรษฐพงษ์ ชนกคุณ อายุ ๕๗ ปี พ่อของ นายทศพร ชนกคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ๓. นายปรีชา แก้วใส อายุ ๕๕ ปี พ่อของ นายสุริยา แก้วใส นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะนิติศาสตร์ ๔. นายชูวิทย์ ธานี อายุ ๕๑ ปี พ่อของ นางสาวศรัญรัตน์ ธานี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. นายทองแดง พลดงนอก อายุ ๕๐ ปี พ่อของ นายภาคิไนย พลดงนอก นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ๖. นายวุฒิพงษ์ ด้วงนิล อายุ ๕๐ ปี พ่อของ นางสาวศศิธร

โครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
โครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แจ้งว่า สำนักบริการวิชาการชุมชน จะจัดโครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ โดยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ใหม่)โดยได้เชิญชวนทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการแจกน้ำดื่มตราราชภัฏ และมีหน่วยปฐมพยาบาลร่วมในกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ สำนักบริการวิชาการชุมชน โทร. ๑๑๒๑

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบTOEIC ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบTOEICเป็นการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียน ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. (เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์) ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียม ๒,๙๙๐ บาท รับจำนวน ๓๐ คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘ และ facebook/IEI.UBRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559
รณีนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 045-352000 ต่อ1038 หรือ 1112 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww.Apr.ubru.ac.th ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตของแต่ละหลักสูตรให้กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ในเว็ปที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทำไว้. http://job1.ubru.ac.th/home.aspx
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่าน รบกวนประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรให้กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ในเว็ปที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทำไว้. http://job1.ubru.ac.th/home.aspx ตามลิงก์นี้ครับ. เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในงานประกันในแต่ละหลักสูตรได้. ขอบคุณครับ

นักศึกษา กยศ. และ กรอ.สามารถตรวจสอบการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
นักศึกษา กยศ. และ กรอ.สามารถตรวจสอบการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ได้ที่

เรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5”
เรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี จำนวน 60 คน เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านคำเกิด โรงเรียนบ้านคำเกิด เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 31 ตุลาคม และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558