อัปเดทข่าวสาร

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2559
คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.edu.ubru.ac.th. และสมัครได้ที่สาขาวิชาชีพครู ห้อง ๓๒.๕๐๑ คณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1205 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559

21 ส.ค. 59 สอบภาค ก. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.55 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบ จำนวนกว่า 14,000 คน เดินทางมาสอบ ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษา สำหรับผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ในช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น. เวลา 12.00 – 14.00 น. และเวลา 16.00 – 17.00 น. อาจทำให้การจราจรติดขัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขออภัย มา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญคณาจารย์และพนักงานทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ขอเชิญคณาจารย์และพนักงานทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันครับ

กำหนดสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
กำหนดสำหรับนักศึกษาใหม่
1. เข้ากรอกประวัตินักศึกษา ถึงวันที่ 20 ก.ค. 59
2. จองรายวิชาเรียน ภาคการศึกษา 1/2559 วันที่ 25 ก.ค. - 15 ส.ค. 59
3. เปิดภาคการศึกษา 1/2559 วันที่ 1 ส.ค. 2559
คลิกที่ลิงค์ http://goo.gl/00qm7K

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ออบรมทฤษฎีแก่ผู้ขอและต่อใบอณุญาตขับขี่ 1-15 กรกฎาคม 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่ออบรมทฤษฎีแก่ผู้ขอใบขับขี่และต่อใบอณุญาตขับขี่หรือหมดอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี 1-15 กรกฎาคม 2559

นิทรรศการงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประจำปี 2559
นิทรรศการงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ด้วย วช.ได้กำหนดจัดงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น และการขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชน ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน

เชิญร่วมอบรมภาษาลาว วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
เชิญร่วมอบรมภาษาลาว วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 สถาบันการศึกษานานาชาติ (IEI) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมการอ่านและการเขียนภาษาลาว ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IEI) โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 3200 หรือ 09-5605-6108 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น