อัปเดทข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7” โดยวิทยากร: ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (Certified RapidMiner Analyst) สำรองที่นั่งด่วน โทร.3317, 3300 ภายใน 30 มิถุนายน 2559 รับจำนวนจำกัดค่ะ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2559 และ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ในรอบเช้า และรอบบ่าย ซึ่งมีดุษฎีบัณฑิต จำนวน 34 คน มหาบัณฑิต จำนวน 384 คน และบัณฑิต จำนวน 4,574 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,992 คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค ปกติ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค ปกติ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2559

การเสนอราคาเป็นผู้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายกาแฟเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว บริเวณด้านข้าง อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์
การเสนอราคาเป็นผู้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายกาแฟเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว บริเวณด้านข้าง อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตามที่ได้ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครและรับการเสนอชื่อได้เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ DOWNLOAD ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดให้ผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอวิสัยทัศน์การบริหารคณะต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่สนใจร่วมฟัง ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี