อัปเดทข่าวสาร

โกงความตาย!? อีก 30 ปีข้างหน้ามนุษย์จะคืนชีพใหม่ได้ในสภาพ ‘หุ่นยนต์’
แม้ทุกวันนี้ไอเดียการคืนชีพมนุษย์ที่ตายไปแล้วจะยังแนวคิดที่เพ้อฝันและยังไม่เห็นหนทางที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ใช่ว่าเรื่องทำนองนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงในอนาคต เพราะอย่างน้อยบริษัท Humai ก็ประกาศแล้วว่า เขาจะสามารถคืนชีพให้มนุษย์ได้ภายในปี 2045 แต่จะฟื้นกลับมาในสภาพหุ่นยนต์!?
ถึงจะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะใช้เทคโนโลยีแบบในการคืนชีพมนุษย์ขึ้นมาสภาพของหุ่นยนต์ แต่ Josh Bacanegra ผู้ก่อตั้ง Humai เชื่อว่าเขามีเทคโนโลยีระดับนาโนเทค ที่สามารถเลียนแบบอุปนิสัย ความคิด และการทำงานของร่างกายคนที่ตายไปแล้วขึ้นมาใหม่ด้วยการแปลงสัญญาณต่างๆ จากเซลล์มาเป็นรหัส และป้อนข้อมูลที่ได้เข้าไปยังร่างเทียมที่คล้ายกับการสร้างหุ่นยนต์ อาจฟังดูคล้ายการสร้างหุ่นยนต์ทั่วไป แต่สิ่งที่ Josh ยืนยันว่าเทคโนโลยีของเขาจะแตกต่างจากการสร้างหุ่นยนต์อื่น นั่นเพราะหุ่นยนต์ที่จะเป็นร่างใหม่ของมนุษย์ที่ตายไปแล้วนี้ จะมีสมองไปของตัวเองที่ใช้ในการตัดสินใจและควบคุมการทำงานของข้อมูลที่ป้อนเข้าไปอีกที และด้วยวิธีการแช่แข็งสมองทันทีที่เจ้าของร่างเสียชีวิต เขาเชื่อว่าในสมองนั้นจะยังสามารถเก็บความทรงจำต่างๆ เอาไว้ได้
แม้จะต้องใช้เวลาอีกกว่า 30 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ แต่ดูเหมือนความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะโกงความตายนั้น คงไม่ใช่แค่ความฝันแล้ว

แจ้งข่าวปิดการจราจร‬ เวลา 13.00 - 14.00 น. จาก ม.ราชภัฏอุบลฯ - ม.อุบลฯ
‪#‎แจ้งข่าวปิดการจราจร‬ วันพุธที่ 18 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. จะมีการเคลียร์เส้นทางและปิดการจราจรจาก บน.21 - ม.ราชภัฏอุบลฯ , เวลา 13.00 - 14.00 น. จาก ม.ราชภัฏอุบลฯ - ม.อุบลฯ และ เวลา 14.00 - 14.30 น. จาก ม.อุบลฯ - บน.21 จึงประชาสัมพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ที่มา : มีด่านบอกด้วย อุบลราชธานี

ให้คณาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้คณาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามป้ายประกาศดังนี้

ประชาสัมพันธ์การจราจร ในวันที่ 18 พค 59
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจราจร ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

           ด้วยอาจารย์ ดร.จรัญศักดิ์  แสงรัตนกุล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๙   มีผลทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง  และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.๒๕๕๔ 

          คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันพุธที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รายละเอียด  ดังนี้

          ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.๒๕๕๔  DOWNLOAD       

          ๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  คณะเกษตรศาสตร์ ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ DOWNLOAD          

          ๔. ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  DOWNLOAD 

          ๕. แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  DOWNLOAD 

๖. แบบเสนอประวัติและผลงาน   DOWNLOAD
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
 สามารถเสนอชื่อพร้อมแนบประวัติและผลงานของผู้ได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ท่านละไม่เกิน  ๑  รายชื่อ  โดยผนึกซองส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร  ๑๐๐  ปี  ประสิทธิ์ สุนทโรทก  ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผู้สนใจสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์  จะต้องลงลายมือชื่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร  ๑๐๐  ปี  ประสิทธิ์ สุนทโรทก  ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยใช้แบบใบสมัครที่คณะกรรมการสรรหาฯ  กำหนดเท่านั้น

เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 2/58 ภาคปกติ (รหัส 56 57 และ 58)
เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 2/58 ภาคปกติ (รหัส 56 57 และ 58) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apr.ubru.ac.th

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) สอบที่สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ค่าสมัครสอบเพียง 900 บาท ไปสอบที่จุฬาฯ ก็ราคาเดียวกัน เปิดสอบเพียงรอบเดียวเท่านั้น!!

เชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ
เชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในวาระพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ ๑๐๑ ปี ได้กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ ๗๐ ปี และ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พุทธสถาน โดย พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี และปฏิบัติธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบการงานและการดำรงชีวิต