อัปเดทข่าวสาร

ขอเชิญร่วมสัมมนาปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นในยุคปฏิรูป
อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่า สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการสัมมนา “ปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นในยุคปฏิรูป”โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, นายอนุวงค์ มหานิติพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยาย และเสวนาวิชาการ”ทิศทางปัจจุบันและแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข นักวิชาการอิสระ และนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบรรพชาอุปสมทบและตักบาตรพระกรรมฐาน
ขอเชิญร่วมตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวน 20 รูป ในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 07.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในโครงการบรรพชาอุปสมบท ประจำปี 2559 *** ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญค่าภัตตาหาร ค่าพาหนะถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ได้โดยโอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย สาขายิ่งเจริญปาร์ค (อุบลราชธานี) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 452-0-33569-8 ชื่อบัญชี นางสาววารีรัตน์ ปานแก้ว *** ___________________ กำหนดการ วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 07.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงห้องนิติรัฐ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 07.30 น. เริ่มตักบาตรพ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม ณ บริเวณด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.00 น. ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , พิธีรับศีล , เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องนิติรัฐ ชั้น 1 คณะนิติ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ' เป็นนายกสภา มรภ.อุบลราชธานี
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ วรอุไร ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจาก นายพิศิษฐ์ วรอุไร ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

เชิญร่วมฟังปาฐกถาการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
เชิญร่วมฟังปาฐกถาการรวมตัวของประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๒ อุบลราชธานี จัดโครงการปาฐกถา “การรวมตัวของประชาคมอาเซียน : อนาคตสู่ความรุ่งโรจน์” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ ๒ พร้อมทั้งเชื่อมประสานกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน และบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังปาฐกถา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

แผนที่และหมายเลขอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แผนที่และหมายเลขอาคารใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดูแผนที่

ม.ราชภัฏอุบลฯ ชนะเลิศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
ม.ราชภัฏอุบลฯ ชนะเลิศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๒ ปีซ้อน ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดให้คะแนนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๘ ในรูปแบบของการแข่งขันของภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีกติกาว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏใดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปีซ้อน จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลไปครองเป็นกรรมสิทธิ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ ปีซ้อน ประกอบด้วย รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ และรางวัลการอ่านดีเด่น/ น้ำเสียงชัดเจน/อักขระถูกต้อง/ไม่ทำให้ง่วงนอน ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดความสำเร็จน่าภาคภูมิใจนี้