อัปเดทข่าวสาร

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ไฟล์เอกสาร : Download

สมัครด่วน! วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนมาก ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน
สมัครด่วน! วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนมาก ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงาน  ธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดขอนแก่น,นครราชสีมา,หนองคาย,อุดรธานี ,เลย และชัยภูมิ เปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า   คุณสมบัติของตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ชาย – หญิง  อายุไม่เกิน  27 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม  2.50 ขึ้นไป – มีความซื่อสัตย์สุจริต  บุคคลดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีใจรักในการให้บริการ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้   หน้าที่และความรับผิดชอบ            ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เอกสารประกอบการสมัครงาน      1. Resume พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว     2. ใบสมัครงาน  พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว     3. สำเนา ทรานสคริป (ล่าสุด)     4. สำเนา บัตรประชาชน และสำเนา ทะเบียนบ้าน     5. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 1 ใบ                ระยะเวลาเปิดรับสมัคร -รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เท่านั้น สามารถสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานเขตขอนแก่น 1 (ธนาคารกรุงไทยสาขาศรีจันทร์ ชั้น 4) สำนักงานเขตขอนแก่น 2 (ธนาคารกรุงไทยสาขามะลิวัลย์ ชั้น 4)  หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาในจังหวัดขอนแก่น,นครราชสีมา,หนองคาย,อุดรธานี ,เลย และชัยภูมิ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลสมัครงานได้ที่ 043-243863 (สำนักงานเขตขอนแก่น2)   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-245088 (สำนักงานเขตขอนแก่น1), 043-243863 (สำนักงานเขตขอนแก่น2) 044-813518  (สำนักงานเขตชัยภูมิ) , 042-423546 (สำนักงานเขตหนองคาย) 044-253017 (สำนักงานเขตนครราชสีมา1) , 044-252243 (สำนักงานเขตนครราชสีมา2) 042-211622 (สำนักงานเขตอุดรธานี) , 042-812634 (สำนักงานเขตเลย)   ดาวน์โหลดใบสมัคร :: ไฟล์แนบ

(วุฒิป.ตรีทุกสาขา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เปิดสอบพนักงานราชการครู
(วุฒิป.ตรีทุกสาขา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เปิดสอบพนักงานราชการครู เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(กลุ่มบริหารทั่วไป) ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มงาน ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และค่าตอบแทน 1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 1.3 ค่าตอบแทนและค่าครองชีพรวม 18,000 บาท/เดือน 1.4 สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 1.5 ระยะเวลาการจ้าง 16 มิถุนายน 2559 จนถึง 30 กันยายน 2559 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 2.8 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี การรับสมัคร 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เลขที่ 4645 ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2474685-6 (ในเวลาราชการ) ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

เงินดี โบนัสสูง SCG รับเยอะ 73 อัตรา เงินเดือน 30,000-40,000 บาท (ไม่ต้องมีประสบการณ์)
อย่าให้โอกาส....กลายเป็นแค่อากาศ ร่วมเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน (ยินดีรับพิจารณาทั้งเด็กจบใหม่ และมีประสบการณ์) บริษัท SCG Cement Building Materials - Domestic Market เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน และเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. เพศชายหรือเพศหญิง (สัญชาติไทย) 2. วุฒิ ปวส. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 3. วุฒิ ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป / ป.โท เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป (หากใช้วุฒิ ป.โท จะต้องผ่านทั้งวุฒิ ป.ตรี และ ป.โท) 4. อายุไม่เกิน 35 ปี 5. มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป (สำหรับวุฒิ. ป.ตรี,ป.โท) ผู้สมัครที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และ อ่านรายละเอียดการสมัครงานได้ที่  https://www.sendspace.com/file/7k77zi พร้อมกับส่งประวัติและหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนา Transcript  4. สำเนาใบผ่านทหาร (สำหรับเพศชาย) 5. ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี) 6. เอกสารอื่นๆ (Resume , ใบรับรองการฝึกงาน/ทำงาน ,ฯลฯ) มาที่ อีเมลล์ :JOB-DomesticMarket@scg.co.th หรือ ดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง SCG CBM DM www.facebook.co

มรภ.อุบลราชธานี รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดกองพัฒฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบบ

ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2558
ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของ ผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2,8334-6,8404 >>>> สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มกราคม 2559 >>>> ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มกราคม 2559 และตรวจสอบผลการชำระเงินภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระเงิน >>>> พิมพ์ใบสมัครและตรวจสอบสถานที่สอบข้อเขียนประมาณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

รับทั้งชาย-หญิง !! กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรและประทวน 136 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบนายทหาร 136 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 17 – 30 เม.ย.58 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา 2.นายทหารประทวน จำนวน 109 อัตรา   [ads]     สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://application.rtarf.mi.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  17 – 30 เม.ย.2558 ค่าสมัครสอบ 330 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2575 6357, 0 2575 6359, 06 25804537 สอบภาควิชาการ ในวันที่ 17 พ.ค.58 ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะแจ้ง …

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประกาศสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ ค่าตอบแทน 18,000 บาท 2) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง ค่าตอบแทน 18,000 บาท 3) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษา หรือทางทัศนศิลป์ ค่าตอบแทน 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ท