รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

24 มิถุนายน 2560 16:41:55 ข่าวกิจกรรม 253 ลำพูล พุทธาสมศรี |