วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากหลักสูตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

24 มิถุนายน 2560 16:52:59 ข่าวกิจกรรม 206 ลำพูล พุทธาสมศรี |