วันจันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ โดย รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ ในครั้งนี้

24 กรกฎาคม 2560 12:14:04 ข่าวกิจกรรม 191 ลำพูล พุทธาสมศรี |