1 ก.ค. 60 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยท่าน รศ. ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี, ผศ.สุวัฒน์ บรรลือ, ดร.อุดมเดช ทาระหอม รองคณบดี ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์ ประธานหลักสูตรการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เป็นตัวแทนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สกอ. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานมากมาย ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษา กล่าวถึงข้อตกลง แนวปฏิบัติ ประโยชน์ที่จะได้รับจากบันทึกความเข้าใจ (MOU) นี้ด้วย พร้อมกันนี้ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วย - จากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาหลักสูตรพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (web accessibility) ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2. เป็นตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ (ในเร็วๆ นี้)

02 สิงหาคม 2560 20:27:40 ข่าวกิจกรรม 304 ลำพูล พุทธาสมศรี |