วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในกิจกรรมสัปดาห์วิทศาสตร์แห่งชาติ
อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ทั้งนี้ทางคณะได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ทางคณะจึงได้ประชุมเพื่อหาลือวางแผนและมอบหมายงานให้แต่ละสาขาวิชา ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ทางคณะฯ จึงขอเรียนเชิญ นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรม สัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ที่ทางมหาวิทยาลัยฯได้จัดขึ้น ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้

03 สิงหาคม 2560 10:22:01 ข่าวกิจกรรม 150 ลำพูล พุทธาสมศรี |