วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557-2560 ขึ้น
รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดเผยว่าเนื่องในการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะฯ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมาจากการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลและแนวทาง ให้คณะฯ จะได้วางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดไว้

03 สิงหาคม 2560 10:36:07 ข่าวกิจกรรม 208 ลำพูล พุทธาสมศรี |