คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและจัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Raspberry Pi ให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์อ.สำโรง และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบุเปือย อ.น้ำยืน

14 กันยายน 2560 12:07:03 ข่าวกิจกรรม 292 อติกานต์ กองสำลี |