อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อนวัตกรรม Infographic เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2 ในวันที่ 17 กันยายน 2560

18 กันยายน 2560 11:28:19 ข่าวกิจกรรม 774 อติกานต์ กองสำลี |