ค่ายอาสา "เติมฝันปันน้ำใจ พี่น้องมัลติ ครั้งที่ 7" สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

12 ตุลาคม 2560 16:25:38 ข่าวกิจกรรม 374 อติกานต์ กองสำลี |