อาจารย์ศิริมา ชามาฤกษ์ ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดเผยว่าในภาคเรียนที่ 2/2560 จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง

31 ตุลาคม 2560 10:46:10 ข่าวกิจกรรม 365 ลำพูล พุทธาสมศรี |