คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ ชั้น 6 อาจารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

03 พฤศจิกายน 2560 14:41:44 ข่าวกิจกรรม 689 อติกานต์ กองสำลี |