การลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 30.217 อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

26 ธันวาคม 2560 11:23:29 ข่าวกิจกรรม 421 ลำพูล พุทธาสมศรี |